ReadyPlanet.com


พศ. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๒
avatar
ครรชิต


พศ. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๒

นางจุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ด้วยรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ ส่วนราชการและสถานศึกษา

จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๒ ณ พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการปฏิบัติธรรม  การสนทนาธรรม การแสดงนิทรรศการ สนุกกับเกมส์อัจฉริยะพระพุทธศาสนา การตักบาตร การแสดงพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  ประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมธรรมะนันทนากร การถวายสังฆทาน การเวียนเทียน การแสดงเทียนพรรรษา การหล่อเทียนพรรษา  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๕ น. พิธีปฏิบัติบูชาของพระสงฆ์ จำนวน ๕,๐๐๐ รูป ฆราวาส จำนวน ๕,๐๐๐ คน โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

วันที่ ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๕๐ รูป โดยพระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค ๑๕  เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ องค์พระประธานพุทธมณฑล

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีจุดเทียนพรรษาบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและองค์กรเครือข่าย ยังได้จัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่น่าสนใจ

โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา และขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมทำข่าวกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๑๓, ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๑๕, ๐ ๒๔๔๑ ๙๐๑๒  หรือ  www.onab.go.th

จุไรรัตน์ มีศิริ / กองพุทธสารนิเทศ / ข่าว/สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 นอกจากนี้ยังมีการจัดงานในส่วนของ สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดกิจกรรม ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยมีสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร คณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ ส่วนราชการ และ สถานศึกษา กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

- ขบวนแห่เทียนของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

- เวทีสะท้อนธรรม

- เทศน์มหาชาติ

- การหล่อเทียนพรรษา

- นิทรรศการพุทธกิจ ๔๕ พรรษา กับพระมหาสาวก

- การตักบาตรพระสงฆ์

- การสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

- การเวียนเทียนรอบมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

ส่วนภูมิภาค

                จัดให้มีกิจกรรม ในวันที่ ๖ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทุกจังหวัด และทุกวัดทั่วราชอาณาจักร โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และ เจ้าคณะจังหวัดเป็นหลักในการจัดกิจกรรม และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานงานการดำเนินงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย

-         การตักบาตร และเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา

-         การหล่อเทียนพรรษา ถวายพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา

-         การจัดปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม

-         การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ที่จังหวัด  และวัดต่าง ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม

                  ผู้ตั้งกระทู้ ครรชิต โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-30 20:25:22 IP : 203.144.220.241


Copyright © 2010 All Rights Reserved.