ReadyPlanet.com


กำหนด งานฉลองพระบรมธาตุเจดีย์ภูริทัตตเถรานุสรณ์ ณ.วัดป่าสันติสามัคคีธรรม จ.สุรินทร์
avatar
พระบัวพรรณ


กำหนด งานฉลองพระบรมธาตุเจดีย์ภูริทัตตเถรานุสรณ์

ณ.วัดป่าสันติสามัคคีธรรม ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

จุดประสงค์เพื่อบรรจุพระบรมสารริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และอัฐิธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานทั่วประเทศกว่า 300 รูป อันเป็นถูปารหบุคคล ที่ควรแก่การสร้างพระเจดีย์ไว้สักการบูชา ทั้งนึ้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ดำรงพระศาสนาให้คู่กับชาติไทย อีกทั้งเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา และทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 64 ปี ในปีพ.ศ.2554 นึ้ ซึ่งรวมระยะการก่อสร้างกว่า 2 ปี จึงแล้วเสร็จ และได้


กำหนดจัดงานดังต่อไปนึ้

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554

เวลา 07.00 น. พิธีบรวงสรวง บูชาพระบรมธาตุเจดีย์

เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร

เวลา 08.00 น.-18.00น. เปิดให้พุทธศาสนิกชน เข้ากราบนมัสการภายในองค์ พระบรมธาตุเจดีย์

เวลา 19.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์

เวลา 20.00 น. พิธี จุดพลุ ลอยประทีบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันเสาร์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหาร เช้า แด่ พระภิกษุ สามเณร

เวลา 10.09 น. พิธีเปิดป้าย และยกฉัตรขึ้นประดิษฐาน เหนือยอด
พระบรมธาตุเจดีย์ภูริทัตตเถรานุสรณ์ เมตตาโดย
พระราชปัญญาวิสารัท(หลวงปู่เหลือง ฉนทาคโม)
และ พระราชวรคุณ(เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์) ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานฝ่ายฆราวาส

เวลา 19.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์และวัตถุมงคลโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐาน

เวลา 20.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ(หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

เวลา 21.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดย พ่อแม่ครูบาอาจารย์

เวลา 22.00 น. พิธี จุดพลุ ลอยประทีบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญ ตักบาตร เช้า แด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐาน พระภิกษุ และสามเณร

เวลา 09.29 น. พิธีถวาย พระบรมธาตุเจดีย์ภูริทัตตเถรานุสรณ์ แด่คณะสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

รวมเวลาจัดงานทั้งหมด 3 วัน

โดยทางวัดได้รับความเมตตาจากพระสุปฏิปันโนจะเดินมาร่วมงาน เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ และฉันภัตตหารดังนึ้

1.พระราชปัญญาวิสารัท(หลวงปู่เหลือง ฉนทาคโม) พระสุปฏิปันโนผู้มีพลังจิตสูง ศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

2.พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) พระสุปฏิปันโนผู้มีธรรมอันสมบูรณ์และมากไปด้วยความเมตตา ศิษย์ หลวงปู่คำดี ปภาโส

3. พระราชวรคุณ(เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์) พระสุปฏิปันโนผู้มีจริยาวัตรอันงดงาม ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ผู้รจนา หนังสือ อตุโล ไม่มีใดเทียม

4.หลวงปู่สรวง สิริปุณโณ พระสุปฏิปันโนน้องชายร่วมสายโลหิตหลวงตาพวง สุขินทริโย ศิษย์หลวงปู่ฝั่น อาจาโร

5. พระครูวิสุทธิภาวนา(หลวงพ่อตรีคูณ จิตตปัญโญ) พระสุปฏิปันโนที่เจริญไปด้วยธรรมและปัญญา ท่านเชี่ยวชาญเรื่องจิตตภาวนามาก ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

6.หลวงปู่เสน ปญญาธโร พระสุปฏิปันโนผู้มากไปด้วยความเมตตา ศิษย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ

7.หลวงปู่คูณ สุเมโธ(ประธานที่ปรึกษาการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์) พระสุปฏิปันโนผู้ร่าเริงมในธรรม ศิษย์หลวงตามหาบัว และหลวงปู่สิงห์ทอง ได้รับการยกย่องจากหลวงปู่หลอดว่า"เป็นพระอริยะเจ้า ต่อไปจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำคัญ"

8. พระอาจารย์บุญมี ธมมรโต พระสุปฏิปันโนผู้มากไปด้วยความเพียร ท่านชอบอดอาหารและไม่นอนมากว่า 20 ปี แล้ว ศิษย์หลวงตามหาบัว

9.หลวงปู่ฮ้อ ฐิติโก พระสุปฏิปันโนชาวจีน ผู้เจริญด้วยปัญญา ศิษย์หลวงปู่คำดี ปภาโส

10. หลวงตาสมหมาย อตตมโน พระสุปฏิปันโนผู้มากไปด้วยความเมตตา เส้นเกศาท่านแปรสภาพเป็นพระธาตุ ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

11.พระอาจารย์จิตจำลอง ธมมปาโล พระสุปฏิปันโนผู้มีจริยาวัตรอันงดงาม มักน้อย สันโดษ เส้นเกศาท่านแปรสภาพเป็นพระธาตุ ศิษย์หลวงปู่สิงห์ทอง

12.พระอาจารย์สมเกียรติ ชิตมาโร พระสุปฏิปันโนผู้มีข้อวัตรอันงดงาม

13.พระอาจารย์ไมย์ อินทสิริ พระสุปฏิปันโนผู้ทรงอภิญญา มีบุญสัมผัสกับพระอุปคุต ศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ได้รับคำชมเชยจากพ่อมแครูบาอาจารย์หลายรูปว่า"ทรงฤทธิ์และเก่งด้านจิตตภาวนามาก"

14.หลวงปู่วิไล เขมิโย พระสุปฏิปันโนผู้ประดจดั่งพญาช้างเผือก ศิษย์หลวงปู่ขาว อลานโย

15.หลวงปู่ประสาร สุมโน พระสุปฏิปันโนผู้มากไปด้วยเมตตาธรรม ศิษย์หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก


จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศากนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ ร่วมกันบำเพ็ญกุศล และร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เครื่องดื่ม อื่นๆตามกำลังศรัทธาและหากท่านใดที่มีความประสงค์ จองเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์ โรงทาน กรุณาแจ้งความประสงค์และสอบถามได้ที่

พระอาจารย์บัวพรรณ วรญาโณ 089-796-9104 087-8033-529 พระลี 080-483-0173 พระป้อม 083-178-8522 ไดทุกวันตั้งแต่บัดนึ้เป็นต้นไป

ปล.มีวัตถุมงคลแจกฟรีและมีโรงทางเลี้ยงอาหารตลอด 3 วันผู้ตั้งกระทู้ พระบัวพรรณ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-11-08 15:33:13 IP : 125.26.94.27


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3315484)
avatar
พระบัวพรรณหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาอาจารย์สายอรัญวาสีหลวงปู่สอ พันธุโล ผู้มอบพระธาตุหลวงปู่มั่น ให้พระอาจารย์คุณย่าชีนารี การุณ ผู้มอบพระธาตุหลวงปู่มั่น ให้พระอาจารย์มูลเหตุของการก่อสร้างและชื่อพระบรมธาตุเจดีย์

พระอาจารย์บัวพรรณ วรญาโณ ได้รับมอบพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากคุณย่าชีนารี การุณ ซึ่งเปรียบประดุจแม่บุญธรรมของท่าน ซึ่งคุณย่าชีนารี การุณ นั้นเป็นแม่ชีอุปฐากองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้รับมอบอัฐิธาตุมาจากวันงานประชุมเพลิงและได้เก็บรักษาบูชาไว้ ปรากฏว่า อัฐิธาตุได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ ท่านเล่งเห็นด้วยอนาคตตังสญาณว่า พระอาจารย์จะมีบุญสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ จึงได้รับมอบพระธาตุหลวงปู่มั่นให้ และพระอาจารย์ยังได้รับมอบพระธาตุหลวงปู่มั่น จาก หลวงปู่สอ พันธุโล ซึ่งท่านได้รับมอบจากหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้มีหน้าที่เก็บอัฐิธาตุในวันงานประชุมเพลิง อีกด้วย เมื่อท่านได้พระธาตุหลวงปู่มั่นมาแล้ว ท่านจึงอฐิธานว่า "ถ้าได้พระธาตุบูรพาอาจารย์มาแล้วขอให้ได้ของลูกศิษย์ซึ่งท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมา" และจะสร้างพระบรมธาตุเจดีย์บรรจุปรากฏว่า ด้วยบุญสัมผัสของท่านและคำอฐิธาน ปรากฏว่า มีพระนำมาถวาย คนนำมาถวาย และเสด็จมา จนปัจจุบันมีพระธาตุและอัฐิธาตุพระสุปฏิปันโนกว่า 300 รูป ท่านจึงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งใช้เวลากว่า 2 ปี จึงแล้วเสร็จ และได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร ประทานพระบรมสารีริกธาตุ เส้นพระเกศา และตั้งพระนามเจดีย์ว่า "ภูริทัตตเถรานุสรณ์" อนุสรณ์เจดีย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตในงานนึ้มีทันตธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เนื้อเงินและ เนื้อมหาสัมฤทธิ์แก่ทอง(นวะโลหะ) ผสมชนวนแผ่นจารครูบาอาจารย์อาทิ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล และห่วงเหรียญครูบาอาจารย์สายกรรมฐานนับ 100 รูป ให้ร่วมบุญ ที่ถอดแบบมาจากทันตธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ของจริง ซึ่งเป็นส่วนที่หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท เป็นผู้เก็บรักษาไว้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พระบัวพรรณ วันที่ตอบ 2011-11-08 15:34:52 IP : 125.26.94.27ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.