ReadyPlanet.com


เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระธาตุเสด็จ


 

 

การเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ

การเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุต้องเสด็จมาอย่างสมพระเกียรติไม่ใช้เสด็จมาตามพื้นโบราณท่านทำพิธีอันเชิญโดยใช้ผ้าขาวรอง ขันสัมฤทธิ์รอง กล่าวบทสวดอัญเชิญ ถวายใจที่บริสุทธิ์ การที่ท่านจะเสด็จอาจเข้ามาอยู่ในภาชนะที่เราบูชาไว้บนหิ้งพระการเสด็จของพระธาตุตามที่ได้พบเห็นนั้นมี

๑.  ท่านเสด็จมาเอง(แต่แท้จริงแล้วน่าจะเป็นการอัญเชิญของเทวดาที่ดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุแต่ละครั้งที่ท่านจะเสด็จต้องมีสาเหตุแห่งบุญไม่ใช่อัญเชิญมาก็เสด็จมาต้องใช้วิจารณญาณด้วยค่ะไม่พร่ำเพรื่อ

๒. มีกัลยาณมิตรมอบให้

๓.  ไปอัญเชิญเองตามสถานที่ท่านประทับอยู่

๔.  เช่