ReadyPlanet.com


คุณสมบัติของการเป็นพระพุทธเจ้า
avatar
กองทัพอภิญญา


คุณสมบัติของการเป็นพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าคือผู้ที่เป็นศาสดาเอกในพุทธศาสนา แบ่งพระพุทธเจ้าออกเป็น 3 ประเภท
1.ปัญญาพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโดยใช้ปัญญาเป็นตัวนำ
ระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด 20 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป คือปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา 7 อสงไขย
หลังจากนั้นออกปากกล่าววาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเป็นเวลา 9 อสงไขย รวมเป็น 16 อสงไขย และได้เป็นพระนิยตะโพธิสัตว์
ได้รับพุทธพยากรณ์ ครั้งแรกเหลืออีก 4 อสงไขยกับเศษแสนมหากัปเป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งและเข็มงวดขึ้นเรื่อย
และได้รับพยากรณ์ช้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าจนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน
2. ศรัทธาพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโดยใช้ศรัทธาเป็นตัวนำระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด 40 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
คือปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา 14 อสงไขย หลังจากนั้นออกปากกล่าววาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเป็นเวลา 18 อสงไขยรวมเป็น 32
อสงไขย และได้เป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกเหลืออีก 8 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
เป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งและเข็มงวดขึ้นเรื่อยและได้รับพยากรณ์ช้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้า จนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน
3. วิริยะพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีโดยใช้วิริยะเป็นตัวนำระยะเวลาการสร้างบารมีทั้งหมด 80 อสงไขยกับเศษแสนมหากับล์
คือปรารถนาอยู่ในใจเป็นเวลา 28 อสงไขย หลังจากนั้นออกปากกล่าววาจาต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเป็นเวลา 36 อสงไขยรวมเป็น 64
อสงไขย และได้เป็นพระนิยตะโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกเหลืออีก 16 อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
เป็นการสร้างบารมีอย่างยิ่งและเข็มงวดขึ้นเรื่อยและได้รับพยากรณ์ช้ำมาตลอดเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้า จนถึงสมัยพุทธภูมิของท่าน
ซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ มีพระนามว่า พระศรีศากยมนีโคดมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสร้างบารมีมาทางปัญญาพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์คือบุคคลที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเลยเรียกว่าอนิยตะโพธิสัตว์ความหมายคือยังไม่แน่นอนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอาจจะเลิกล้มความปรารถนาเมื่อไรก็ได้
2.พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาแล้วเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์
ตามความหมายคือจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นนอนเพราะถ้าถึงนิพพานต้องดำรงค์ฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียว
แต่ถ้าบารมีและเวลายังไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะพยายามปฏิบัติอย่างยิ่งยวดบังเกิดปัญญาอย่างเยียมยอดก็ไม่สามารถถึงนิพพานก่อนได้
แม้จะทุกข์ท้อแท้ จนคิดว่าเลิกที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่แล้วในที่สุดมหากุศลที่เป็นอนุสัย
ก็จะพุ่งกระจายขึ้นมาให้ตั้งมั่นและบำเพ็ญบารมีกันต่อจนกว่าบารมีและเวลาสมบูรณ์
จากบทความข้างบน ผู้อ่านคงได้อ่านคำว่า อสงไขย และ กัป มาแล้ว ผู้เขียนจะอธิบายสั้นๆให้ทราบดังนี้
- กัปเป็นหน่วยวัดเวลา ในเชิงประมาณ คือทุกๆ โลก ทุกๆ จักรวาลที่อยู่ในอาณาบริเวณพุทธเขต บังเกิดขึ้นมาหนึ่งครั้ง และตั้งอยู่ เเละดับไปสลายไป1 ครั้งเรียกว่า 1 กัป
- อสงไขย เป็นหน่วยวัดเวลาที่มากกว่ากัป คือจำนวณกัป ที่นับไม่ถ้วน เท่ากับ 1 อสงไขย
*** ตามที่เคยคำนวณมา 1 อสงไขย เท่ากับ จำนวน กัป ที่เอาเลข 1 ตามด้วยเลข 0 ถึง 140 ตัว
- ต่อไปคำว่าสูญกัปหมายถึงกัปที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น
สำหรับพระโพธิสัตว์ ที่ยังเป็น อนิยตะโพธิสัตว์ ที่สร้างบารมีสมบูรณ์แล้วจะได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกต่อพระพักตร์พุทธเจ้า ต้องมีธรรมสโมธาน 8 ประการสมบูรณ์ จึงได้รับพุทธพยากรณ์โดยนัยว่า จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระพุทธเจ้า ทรงนามว่าอย่างนั้น ในกัปอันเป็นอนาคตที่เท่านั้น ก็กลายเป็น นิยตะโพธิสตว์ ทันที คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้

ธรรมสโมธาน 8 ประการคือ
1. ได้เกิดเป็นมนุษย์
2. เป็นบุรุษเพศ ไม่เป็น***
3. มีอุปนิสสัยปัจจัยแห่งพระอรหันต์รุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดาน(ถ้าเกิดเปลียนใจก็จะเป็นพระอรหันต์ทันที)
4. ต้องพบพระพุทธเจ้าขณะมีพระชนชีพอยู่ และได้สร้างกองบุญกุศลต่อพระพักตร์
5. ต้องเป็นบรรพชิต หรือต้องเป็น โยคีฤาษี ดาบส หรือปริพาชก ที่มีลัทธิเชื่อว่าบุญมี บาปมีทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาป ต้องไม่เป็นคฤหัสผู้ครองเรือน
6. ต้องมีอภิญญาและฌานสมาบัติ อันเชี่ยวชาญ
7. เคยให้ชีวิตของตนเป็นทาน เพื่อสัมโพธิญาณมาก่อนในอดีดชาติ
8. ต้องมี ฉันทะ คือมีความรักความพอใจในพุทธภูมิเป็นกำลัง

กล่าวถึงพุทธภูมิธรรมของนิยตะโพธิสัตว์ในการเพิ่มพูนบารมีให้มากยิ่งขึ้น มีน้ำใจประกอบไปด้วย พุทธภูมิธรรม 4 ประการคือ
1. อุสสาโหคือประกอบไปด้วยพระอุตสาหะ มีความเพียรอันสลักติดแน่นในจิตใจอย่างมั่นคง
2. อุมัตโตคือประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเชียวชาญเฉียบคม
3. อวัตถานังคือมีพระทัยอธิษฐานอันมั่นคง มิได้หวั่นไหวคลอนแคลน
4. หิตจริยาคือประกอบไปด้วยพระเมตตา เจรีญจิตอยู่ด้วยพรหมวิหารเป็นปกติ

 

อัธยาศัย ที่ทำให้พระโพธิญานของนิยตะโพธิสัตว์แก่กล้ายิ่งขึ้นมี 6 ประการ

1. เนกขัมพอใจในการรักษาศีล การบวช หรือบรรพชา
2. วิเวกพอใจอยู่ในที่สงบ
3. อโลภพอใจในการบริจาคทาน
4. อโทสพอใจในความไม่โกรธ เจริญเมตตา
5. อโมหพอใจในการพิจารณาคุณและโทษ เจริญปัญญา
6. นิพพานพอใจที่ยกตนออกจากภพ ไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิด ประสงค์นิพพานเป็นอย่างยิ่ง


บารมี 30 ทัส
กล่าวถึงบารมี 10 ทัสก่อน มี ดังนี้

1. ทานบารมีคือการให้ทาน ทำบุญ บริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของ หรือบริจาค สัตว์ 2 เท้า หรือ 4 เท้า หรือไม่มีเท้า
2. ศีลบารมีคือาการรักษาศีล 5 ศีล 8 หรือศีล 227 ข้อ
3. เนกขัมบารมีคือการออกบวช เป็นพระ หรือเป็นฤาษี เป็นโยคี เป็นพราหมณ์ คือเป็นผู้ไม่ครองเรื่อนถือศีล 8 ขึ้นไป
4. ปัญญาบารมีคือสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ และปัญญาทางธรรมมะให้เพิ่มขึ้น
5. วิริยะบารมีคือมีความขยันหมั่นเพียร กระทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ ทั้งในทางธรรมะจนกระทั้งสำเร็จ
6. ขันติบารมีคือมีความอดทนต่ออารมณ์อันไม่พอใจ ต่องานการ ต่อการปฏิบัติธรรม และต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่อำนวย
7. สัจจะบารมีคือการพูดความจริง ที่ประกอบไปด้วยความดี ตามกาล และทำตามที่กล่าวไว้
8. อธิษฐานบารมีคือตังจิตอธิษฐานเมื่อสร้างบุญกุศล ในสิ่งที่ปารถนาที่เป็นคุณงามความดี
9. เมตตาบารมีคือมีใจเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเสมอเหมือนกัน
10. อุเบกขาบารมีคือมีใจเป็นอุเบกขาต่อความสุข ความทุกข์ ที่เกิดขึ้น

 

บารมี ทั้ง 10 สามารถแตกเป็น 3 ระดับ คือ

1. บารมีธรรมดาทั่วไป
2. อุปบารมีบารมีอย่างกลางแลกด้วย ปัจจัยภายนอกจนหมดสิ้น
3. ปรมัตถบารมีบารมีอย่างยิ่งแลกด้วยชีวิต

เมื่อแบ่งเป็น 3 ระดับ ก็จะกลายเป็นบารมี 30 ทัส


อานิสงส์ บารมี 30 ทัส ของพระนิยตะโพธิสัตว์
พระนิยตะโพธิสัตว์เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจะมีอานิสงส์ 18 อย่าง ตลอดจนได้ตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้า ได้แก่

1. เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมไม่เกิดเป็นคนมีจักษุบอดมาแต่กำเนิด
2. ไม่เป็นหูหนวกแต่กำเนิด
3. ไม่เป็นคนบ้า
4. ไม่เป็นคนใบ้
5. ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย
6. ไม่เกิดในมิลักขประเทศคือประเทศป่าเถื่อน
7. ไม่เกิดในท้องนางทาสี (แต่เกิดในฐานะคนจันทาลได้ ดัง พระโพธิสัตว์ มาตังคะฤาษีท่านเป็นบุตรคนจันทาล แต่ไม่ได้เป็นนางทาสี)
8. ไม่เป็นนิยตมิจฉาทิฐิ
9. ไม่เป็นสตรีเพศ
10. ไม่ทำอนันตริยกรรม
11. ไม่เป็นโรคเรื้อน
12 เมื่อเกิดเป็นสัตว์เดียรฉาน มีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และ ไม่ใหญ่ไปกว่าช้าง
13. ไม่เกิดใน ขุปปิปาสิกเปรต นิชฌานตัณหิกเปรต และกาลกัญจิกาสุรกาย
14. ไม่เกิดในอเวจีนรก และโลกันตนรก
15. ไม่เกิดเป็นเทวดาใน กามาพจรสวรรค์ ไม่เกิดเป็นเทวดาที่นับเข้าในเทวดาพวกหมู่มาร
16. เมื่อเกิดเป็นรูปพรหม จะไม่เกิดใน ปัญจสุทธวาสพรหมโลก(พรหมชั้นอนาคามี) และอสัญญสัตตาภูมิพรหม( มีแต่รูปอย่างเดียว)
17. ไม่เกิดในอรูปพรหมโลก
18. ไม่เกิดในจักรวาลอื่น

อานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่งของนิยตโพธิสัตว์ คือ การทำอธิมุตตกาลกริยาคือเมื่อท่านเกิดเป็นเทวดาหรือพระพรหม เกิดความเบื่อหน่าย ในการเสวายสุขนั้นปรารถนาที่จะสร้างบารมีในโลกมนุษย์ ท่านก็สามารถทำการอธิมุตตคืออธิษฐานให้จุติ(ตายจากการเป็นเทพ)มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีได้โดยง่ายซึ่งเหล่าเทพเทวดาอื่นๆ ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้

 ผู้ตั้งกระทู้ กองทัพอภิญญา โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-02 02:32:53 IP : 58.9.4.148


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1147418)
avatar
มณียา

โมทนา สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น มณียา วันที่ตอบ 2007-11-02 16:44:53 IP : 124.121.22.137


ความคิดเห็นที่ 2 (1147506)
avatar
แก้วใส

โมทนา สาธุ ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แก้วใส วันที่ตอบ 2007-11-02 18:15:46 IP : 192.55.18.36


ความคิดเห็นที่ 3 (1282411)
avatar
ดำดำ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหฟฟฟฟฟฟฟฟฟๆไดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดำดดดดดดดดดดำดำดำดำดำดำดำดำดำดำด
ผู้แสดงความคิดเห็น ดำดำ วันที่ตอบ 2007-11-30 16:49:14 IP : 125.26.1.129


ความคิดเห็นที่ 4 (1282413)
avatar
ดำดำ
สาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆธุๆๆๆๆๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น ดำดำ วันที่ตอบ 2007-11-30 16:50:19 IP : 125.26.1.129


ความคิดเห็นที่ 5 (1353420)
avatar
ที
สาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น ที วันที่ตอบ 2008-01-28 02:03:42 IP : 125.24.133.14


ความคิดเห็นที่ 6 (1409075)
avatar
มรรค
พระพุทธเจ้าคือสิ่งสูงสุดในจักรวาล
ผู้แสดงความคิดเห็น มรรค วันที่ตอบ 2008-03-18 07:42:38 IP : 125.27.213.178


ความคิดเห็นที่ 7 (1460408)
avatar
iii

""""

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น iii วันที่ตอบ 2008-05-26 19:15:39 IP : 125.26.52.110


ความคิดเห็นที่ 8 (1537624)
avatar
Levana
อนุโมทนาค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Levana วันที่ตอบ 2008-09-25 13:23:51 IP : 58.9.128.128


ความคิดเห็นที่ 9 (3007005)
avatar
ผมเอง

โมทนา

ผู้แสดงความคิดเห็น ผมเอง วันที่ตอบ 2009-05-25 18:24:46 IP : 203.170.244.42


ความคิดเห็นที่ 10 (3089647)
avatar
007

                                                           วัฎสงสารไม่ใช่มีแต่โทษเพียงอย่างเดียว

                                                                    หากยังเป็นเครื่องพิสูจน์ "ใจ" ของทุกดวงวิญญาณ

                                                          ถ้าคิดว่าอยากหลุดพ้นจากกฏแห่งกรรม

                                                                     "ใจ" ของคุณกล้าที่จะลองมั้ย

                                                           ลองที่จะทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่า ดี

 

                                                            .........ของทุกอย่างมันอยู่ที่ "ใจ"...........

     

    

ผู้แสดงความคิดเห็น 007 วันที่ตอบ 2009-09-16 02:56:57 IP : 125.26.39.99


ความคิดเห็นที่ 11 (3132287)
avatar
เล็ก

พระพุทธเจ้าไม่มี ไม่จริงไม่มีรูปทุกอย่างล้วนเป็นกลางทั้งหมด ไม่สูง ไม่ต่ำ

ผู้แสดงความคิดเห็น เล็ก วันที่ตอบ 2009-11-24 00:54:22 IP : 117.47.111.66


ความคิดเห็นที่ 12 (3282334)
avatar
som

สุดยอด  น่าจะปรารถนาบ้างนะจะได้พรที่ไท่ต้องไปเกิด 10 ประการ

ผู้แสดงความคิดเห็น som (Dr-dot-som_-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-20 15:07:40 IP : 124.121.181.17


ความคิดเห็นที่ 13 (3342576)
avatar
ชาคริตังกร

เราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วย  เราตื่นแล้วจักให้ผู้อื่นตื่นได้ด้วย เราระวังในวัฏฏสงสารนี้แล้วจักให้ผู้อื่นระวังด้วย เราหลุดพ้นเลวจักให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วย

                  พุทธกาลเบื้องหน้า เราจักสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง มีพระนามวว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาคริตังกร

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาคริตังกร วันที่ตอบ 2012-08-30 14:35:08 IP : 182.93.204.184


ความคิดเห็นที่ 14 (3416877)
avatar
่้เัเ

 kmkmjnutugybhgbrjgnun jr

ผู้แสดงความคิดเห็น ่้เัเ วันที่ตอบ 2014-06-08 14:38:42 IP : 10.0.0.4ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.