ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมงานพิธียกฉัตรโลหะ 9 ชั้น พิธียกช่อฟ้าอุโบสถจตุรมุข และพิธีทอดกฐินสามัคคี
avatar
ธราศักดิ์


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน

พิธียกฉัตรโลหะ 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานบนยอดมณฑปอุโบสถจตุรมุข

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถจตุรมุข

และพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554

เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง

หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

กำหนดการจัดงาน

เริ่มงานตั่งแต่วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2554

รวม 3 วัน 3 คืน

 

มณฑปอุโบสถจตุรมุข

รายนามผู้บริจาคจองเป็นเจ้าภาพจัดสร้างมหามณฑปยอดอุโบสถ

และผู้เป็นคณะเจ้าภาพในการยกฉัตรโลหะ 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานบนยอดมณฑปอุโบสถจตุรมุข

คุณแม่ยูฮวย แซ่เล้า คุณรังษี ธนศิริพร คุณพัชรินทร์ แสงวาณิช

คุณแม่กัญญา กิตติฤดีกุล คุณสุจรรยา กิตติฤดีกุล

คุณพ่อเท่งเง็ก แซ่ก๊วย คุณรัตนาภรณ์ ปราการเจริญ

คุณพ่อเลี่ยงกึง แซ่ตั้ง คุณรัตนา เชาวน์รัตนกวี

คุณอนงค์ เตชะเลิศสุวัฒน์ คุณพรทิพย์ ประสิทธิ์คณาภรณ์

คุณลลิตา แซ่คู คุณชาญศักดิ์ เกียรติยงชัย

คุณสมเกียรติ ธนศิริพร คุณธนาภรณ์ ธนศิริพร

คุณสมศักดิ์ ธนศิริพร คุณกัญภัทร ธนศิริพร

คุณณัฐหทัย ธนศิริพร พร้อมด้วยคณะศรัทธา (กรุงเทพฯ)

บริจาคเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท (เป็นยอดเงินบริจาคเบื้องต้น)

 

และในส่วนของช่อฟ้าอุโบสถหลังนี้

ประกอบด้วยช่อฟ้าทั้งหมดจำนวน 13 ช่อฟ้า

ซึ่งจำแนกตามรายการได้ดังนี้

 

ช่อฟ้าเอก มีจำนวน 1 ช่อฟ้า

รายนามผู้บริจาคจองเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้าเอก

และผู้เป็นเจ้าภาพในการยกช่อฟ้าเอก

คุณวุฒินันท์ ประทุมมาลย์ และครอบครัว บริจาคเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าเอก เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

 

 

ช่อฟ้ารอง มีจำนวน 12 ช่อฟ้า

รายนามผู้บริจาคจองเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้ารอง

และผู้เป็นเจ้าภาพในการยกช่อฟ้ารอง

1. คุณแม่ยูฮวย แซ่เล้า คุณสมศักดิ์ ธนศิริพร เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

2. คุณแม่ถนอม เปลี่ยนอำไพร และคณะศรัทธา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

3. คุณอภิจิตร คุณกมลทิพย์ คุณอภิจรีย์ คุณอภิสรา ฤทธิ์รัศมี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

4. คุณสุรศักดิ์ แซ่เต็ง คุณเปรวดี วันทองสุข คุณดำรง แซ่เต็ง คุณเสาวลักษณ์ แซ่เต็ง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

5. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

6. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

7. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

8. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

9. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

10. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

11. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

12. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

 

ในระหว่างนี้ทางวัดจึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา

เพื่อบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้าอุโบสถจตุรมุขให้ครบตามจำนวน

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554

 

ในการนี้สามารถบริจาคจองเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้าอุโบสถ

และแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

หรือท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุขหลังนี้

โดยสามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ *** ทราย อิฐ ฯลฯ เป็นต้น

 

โดยสามารถติดต่อสอบถาม และแจ้งความประสงค์ได้ที่

พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)

โทร. 086-2012390

 

อาจารย์ร้อยแก้ว สายยิ้ม (ไวยาวัจกรวัดบ้านน้อยท่าทอง)

โทร. 081-8885565

 

นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (ผู้ประสานงานวัดบ้านน้อยท่าทอง)

โทร. 083-8707964

อีเมล์ tana_386@hotmail.com

 

เนื่องจากวัดตั้งในเขตชนบทของต่างจังหวัด การประชาสัมพันธ์บอกบุญจึงไม่ทั่วถึง

และทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอุโบสถอีกเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้การก่อสร้างอุโบสถได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จสมบูรณ์

ตามเจตนากุศลต่อไป

การนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกบุญต่อๆ ไปด้วย

จะเป็นบุญมหากุศลอย่างสูงยิ่ง

 

ชมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถวัดบ้านน้อยท่าทอง ได้ที่

เว็บไซต์ข้อมูลวัดบ้านน้อยท่าทอง

www.watbannoitatong.ob.tc

 

สุดท้ายของวาระโอกาสอันเป็นอุดมมงคลสมัย

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง)

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินราช ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธโสธร

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินสีห์ ขออำนาจพุทธานุภาพพระศรีศาสดา

และอำนาจพุทธานุภาพพระพุทธปฏิมากรที่ทรงบารมี และศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก

อีกทั้งพระบารมี พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสยามเทวาธิราช

ได้โปรดอำนวยผลและประทานพรให้ผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน

จงมีความสุข จงมีความเจริญ จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง

จงสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา

และสิริเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

 

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ

นิพพานํ ปจฺจโย โหตุ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 

หากการบอกบุญนี้เป็นการรบกวนท่านต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (ผู้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์)ผู้ตั้งกระทู้ ธราศักดิ์ (tana_386-at-hotmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-13 14:56:33 IP : 182.53.210.177


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3285501)
avatar
tharasuk

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน

พิธียกฉัตรโลหะ 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานบนยอดมณฑปอุโบสถจตุรมุข

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถจตุรมุข

และพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554

เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง

หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

กำหนดการจัดงาน

เริ่มงานตั่งแต่วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2554

รวม 3 วัน 3 คืน

 

มณฑปอุโบสถจตุรมุข

รายนามผู้บริจาคจองเป็นเจ้าภาพจัดสร้างมหามณฑปยอดอุโบสถ

และผู้เป็นคณะเจ้าภาพในการยกฉัตรโลหะ 9 ชั้น ขึ้นประดิษฐานบนยอดมณฑปอุโบสถจตุรมุข

คุณแม่ยูฮวย แซ่เล้า คุณรังษี ธนศิริพร คุณพัชรินทร์ แสงวาณิช

คุณแม่กัญญา กิตติฤดีกุล คุณสุจรรยา กิตติฤดีกุล

คุณพ่อเท่งเง็ก แซ่ก๊วย คุณรัตนาภรณ์ ปราการเจริญ

คุณพ่อเลี่ยงกึง แซ่ตั้ง คุณรัตนา เชาวน์รัตนกวี

คุณอนงค์ เตชะเลิศสุวัฒน์ คุณพรทิพย์ ประสิทธิ์คณาภรณ์

คุณลลิตา แซ่คู คุณชาญศักดิ์ เกียรติยงชัย

คุณสมเกียรติ ธนศิริพร คุณธนาภรณ์ ธนศิริพร

คุณสมศักดิ์ ธนศิริพร คุณกัญภัทร ธนศิริพร

คุณณัฐหทัย ธนศิริพร พร้อมด้วยคณะศรัทธา (กรุงเทพฯ)

บริจาคเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท (เป็นยอดเงินบริจาคเบื้องต้น)

 

และในส่วนของช่อฟ้าอุโบสถหลังนี้

ประกอบด้วยช่อฟ้าทั้งหมดจำนวน 13 ช่อฟ้า

ซึ่งจำแนกตามรายการได้ดังนี้

 

ช่อฟ้าเอก มีจำนวน 1 ช่อฟ้า

รายนามผู้บริจาคจองเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้าเอก

และผู้เป็นเจ้าภาพในการยกช่อฟ้าเอก

คุณวุฒินันท์ ประทุมมาลย์ และครอบครัว บริจาคเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าเอก เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

 

 

ช่อฟ้ารอง มีจำนวน 12 ช่อฟ้า

รายนามผู้บริจาคจองเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้ารอง

และผู้เป็นเจ้าภาพในการยกช่อฟ้ารอง

1. คุณแม่ยูฮวย แซ่เล้า คุณสมศักดิ์ ธนศิริพร เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

2. คุณแม่ถนอม เปลี่ยนอำไพร และคณะศรัทธา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

3. คุณอภิจิตร คุณกมลทิพย์ คุณอภิจรีย์ คุณอภิสรา ฤทธิ์รัศมี เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

4. คุณสุรศักดิ์ แซ่เต็ง คุณเปรวดี วันทองสุข คุณดำรง แซ่เต็ง คุณเสาวลักษณ์ แซ่เต็ง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

5. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

6. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

7. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

8. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

9. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

10. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

11. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

12. ..........(ยังไม่มีเจ้าภาพบริจาคจัดสร้าง)..........

 

ในระหว่างนี้ทางวัดจึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา

เพื่อบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้าอุโบสถจตุรมุขให้ครบตามจำนวน

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554

 

ในการนี้สามารถบริจาคจองเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้าอุโบสถ

และแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

หรือท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุขหลังนี้

โดยสามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ *** ทราย อิฐ ฯลฯ เป็นต้น

 

โดยสามารถติดต่อสอบถาม และแจ้งความประสงค์ได้ที่

พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)

โทร. 086-2012390

 

อาจารย์ร้อยแก้ว สายยิ้ม (ไวยาวัจกรวัดบ้านน้อยท่าทอง)

โทร. 081-8885565

 

นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (ผู้ประสานงานวัดบ้านน้อยท่าทอง)

โทร. 083-8707964

อีเมล์ tana_386@hotmail.com

 

เนื่องจากวัดตั้งในเขตชนบทของต่างจังหวัด การประชาสัมพันธ์บอกบุญจึงไม่ทั่วถึง

และทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอุโบสถอีกเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้การก่อสร้างอุโบสถได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จสมบูรณ์

ตามเจตนากุศลต่อไป

การนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกบุญต่อๆ ไปด้วย

จะเป็นบุญมหากุศลอย่างสูงยิ่ง

 

ชมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถวัดบ้านน้อยท่าทอง ได้ที่

เว็บไซต์ข้อมูลวัดบ้านน้อยท่าทอง

www.watbannoitatong.ob.tc

 

 

 

 

สุดท้ายของวาระโอกาสอันเป็นอุดมมงคลสมัย

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง)

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินราช ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธโสธร

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินสีห์ ขออำนาจพุทธานุภาพพระศรีศาสดา

และอำนาจพุทธานุภาพพระพุทธปฏิมากรที่ทรงบารมี และศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก

อีกทั้งพระบารมี พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสยามเทวาธิราช

ได้โปรดอำนวยผลและประทานพรให้ผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน

จงมีความสุข จงมีความเจริญ จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง

จงสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา

และสิริเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

 

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ

นิพพานํ ปจฺจโย โหตุ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 

หากการบอกบุญนี้เป็นการรบกวนท่านต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (ผู้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์)

ผู้แสดงความคิดเห็น tharasuk วันที่ตอบ 2011-03-13 15:02:42 IP : 182.53.210.177ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.