ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการชมรมฯ ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ครับ
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)


มหกรรมวิทยาศาสตร์ทางจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ "พลังจิตเพื่อสุขภาพและความงาม"

โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิตและองค์เจ้าภาพร่วม

วันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ


หลักการและเหตุผล

     มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจ เป็นความจริงตามธรรมชาติที่ปฏิเสธไม่ได้ หน้าที่ของทุกคนคือ ต้องดูแลเอาใจใส่ร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพที่ดี ร่างกายดีแต่จิตใจอ่อนแอ จิตใจดีแต่ร่างกายอ่อนแอ หรือทั้งร่างกายและจิตใจอ่อนแอ ย่อมส่งผลถึงสมรรถนะของบุคคลนั้นๆ

     ผู้ที่มีปัญญาฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรง เลือกสรรอาหารที่ดีมีประโยชน์ ไม่เสพสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อร่างกาย ร่างกายก็จะแข็งแรงมีพลัง นอกจากนั้นหากสามารถรักษาฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในสภาพแข็งแรง หรือมีสภาวะพิเศษ เป็นจิตใจที่มีพลัง จะเป็นผู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้อื่น แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ มักไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ จึงดำเนินชีวิตอย่างเสียสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่สนใจศึกษาเรื่องพลังจิต ฝึกจิต เป็นเหตุให้ พลังอำนาจจิตอ่อนแอลง

     เมื่อพลังอำนาจจิตของประชาชนในประเทศ อ่อนแอมาก ความไร้คุณธรรมจึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง อันเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัว การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน เกิดการไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น ฯลฯ ทุกวงการในโลกนี้ จนทำให้ผู้นำสังคมในหลายประเทศ ได้เริ่มตระหนักถึงภาวะขาดสมดุลของพลังชีวิตจิตใจเสื่อมถอย
จึงส่งเสริมให้มีการ ศึกษาค้นคว้า และทดลองปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้ดีขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อังกฤษ ฝรั่งเศษ เยอรมันนี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ทิเบต ฯลฯ มีสถาบันศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ และประสบการณ์ทางจิตมากมาย


วัตถุประสงค์

๑. ส่งเสริมการฝึกพลังจิต เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ความงามทั้งภายในและภายนอก เพิ่มศักยภาพชีวิต และคุณธรรมที่ดีงามในส่วนบุคคลและสังคมส่วนรวม

๒. รวบรวมความรู้ และปฏิบัติการในเรื่องพลังจิต ที่มีผลดังข้อ 1.

๓. สนับสนุนการพัฒนาองค์กรวิทยาศาสตร์ทางจิตทั้งหลาย โดยส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์ การวิจัยความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังจิตที่มีผลดีต่อประชาชนดังข้อ 1.

๔.รวบรวมนักวิชาการ คณาจารย์ แพทย์ นักบวช นักวิจัย นักธรรมชาติบำบัด และผู้ฝึกพลังจิต ทั้งหลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพ แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ ให้สูงยิ่งๆขึ้นไป

๕. พัฒนาการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางจิต อย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทยและมวลมนุษย์

๖. กระตุ้นผู้นำ ผู้ปกครองประเทศ นักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ และมวลมนุษยชาติ ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ ของ วิทยาศาสตร์ทางจิต เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาคน พัฒนาจิตใจ สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศฉบับปัจจุบัน

๗. ผลักดันให้มีการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทางจิต หรือมหาวิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์ทางจิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญเอก เพื่อเป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่วิชาการด้านพลังจิตอย่างเป็นทางการ

๘. รณรงค์ให้ประชาชนไทย และมวลมนุษยชาติ ได้มีความรู้ และฝึกพลังจิต เพื่อให้เกิดความสมดุลของกายและจิต ยังประโยชน์ให้สุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข สมปรารถนา มีสันติสุข และพัฒนาโลกนี้อย่างยั่งยืน


การดำเนินการ

๑. รูปแบบงาน เป็นงานเปิดกว้าง ประชาชนผู้สนใจสุขภาพและพลังจิต สามารถเข้าชม เข้าฟังฟรี

๒. กิจกรรมต่างๆในงานมีดังนี้ :-
๒.๑ ร่วมทำบุญพระกรรมฐาน พรรษาสูง จากทั่วประเทศ 81 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในปีมหามงคลครบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒.๒ การบรรยายและสาธิต ทางวิชาการในเรื่อง พลังจิต,สุขภาพและความงาม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 100 ท่าน ห้องประชุมใหญ่ 2 ห้อง อบรมย่อย 2 ห้อง
๒.๓ การอบรมและการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการต่างๆกว่า 20 ห้อง
๒.๔ การเสนอผลงานวิจัยด้านพลังจิต สุขภาพ และความงาม ฯลฯ
๒.๕ การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อพลังจิตเพื่อสุขภาพและความงาม
๒.๖ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพลังจิต สุขภาพ ความงาม วัตถุมงคลต่างๆ นิตยสารเพื่อสุขภาพ การถ่ายออร่า พลังแม่เหล็ก อุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพ ความงาม อันทันสมัยและราคาพิเศษ
๒.๗ การพยากรณ์โดยนักพยากรณ์จากนิตยสารโลกทิพย์
๒.๘ การดูแลสุขภาพ ฝังเข็ม ฯลฯ ฟรี
๒.๙ รับของขวัญสำหรับประชาชนที่ชมงาน ฟรี จำนวนมาก เช่น
-หนังสือ สุขภาพแข็งแรง ด้วยวิชาชี่กง ของ อ.หยางเผยชิน 5,000 เล่ม
-หนังสือ กายบริหาร แกว่งแขน ของตระกูลปัญจทรัพย์
-ตารางสีเพื่อเงินตราและอำนาจ จาก อ.หญิง
-เลี้ยงอาหารฟรี โดย อ.กฤษณะ ฯลฯ

๒.๑๐ สักการะพระอรหันตธาตุต่างๆมากมาย จากชมรมรักษ์พระธาตุแห่งประเทศไทย
๒.๑๑ ทดสอบฝึกจิตด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อรู้สมาธิจิตระดับใด
๒.๑๒ นวดหน้าด้วยพลัง, นวดฝ่าเท้า นวดรักษาโรค อุปกรณ์และเครื่องมือนวดอันทันสมัย
๒.๑๓ กิจกรรมอื่นๆด้านพลังจิต สุขภาพ และความงาม อีกมากมายผู้ตั้งกระทู้ ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-07 13:28:17 IP : 125.25.194.105


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1290629)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการอยู่ชั้น ๓ อาคาร ๖ ห้อง ๖๓๑๓ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-12-07 13:33:26 IP : 125.25.194.105


ความคิดเห็นที่ 2 (1290632)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-12-07 13:35:25 IP : 125.25.194.105


ความคิดเห็นที่ 3 (1290633)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-12-07 13:36:19 IP : 125.25.194.105ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.