ReadyPlanet.com


อยากทราบลักษณะของพระปัจเจกครับ
avatar
kkk


อยากทราบลักษณะของพระปัจเจกครับ


ผู้ตั้งกระทู้ kkk (kaikokkok-at-hotmail-dot-com) โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-20 01:32:10 IP : 124.122.157.132


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1487494)
avatar
aim*
ลองหาข้อมูลมาให้ดูน่ะค่ะ สาธุค่ะ ---------------------------------- พระปัจเจกพุทธเจ้า จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา วิกิพีเดีย:หน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ/สังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ ๒ ส่วนหนึ่งของ พุทธศาสนา ประวัติพุทธศาสนา ศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนา พ้นทุกข์ / ความดับทุกข์ ไตรสรณะ พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์ ความเชื่อและการปฏิบัติ ศีล · ธรรม ศีลห้า · เบญจธรรม · ศีลแปด บทสวดมนต์และพระคาถา คัมภีร์และหนังสือ พระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก นิกาย เถรวาท · อาจริยวาท (มหายาน) · วัชรยาน · เซน สังคมพุทธศาสนา เมือง · ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน · วัตถุมงคล ดูเพิ่มเติม ศัพท์เกี่ยวกับพุทธศาสนา หมวดหมู่พุทธศาสนา สารานุกรมพระพุทธศาสนา สถานีย่อย พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ได้บำเพ็ญบารมี 2 อสงไขยกำไรแสนกัป และตรัสรู้อริยสัจ 4 ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่จะเสด็จมาตรัสรู้ในคราวที่โลกว่างเว้นพระพุทธศาสนา และมาตรัสรู้ได้หลายพระองค์ในสมัยเดียวกัน แต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น มิได้ทรงประกาศพระศาสนาเกิดสาวกพุทธบริษัทเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปรมัตถโชติกา อรรถกถาสุตตนิบาตอธิบายว่า การบรรลุธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้า เปรียบเสมือนรสกับข้าวที่พรานป่าได้ลิ้มในเมือง ฉะนั้น จึงไม่อาจสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามตนได้ (คือสอนได้แต่ไม่อาจให้รู้ตามได้) ไม่ก่อตั้งหรือสถาปนาในรูปสถาบันศาสนา แต่เน้นอนุโมทนาแก่ผู้ถวายทานให้ท่าน จะอุบัติขึ้นในช่วงพุทธันดร กล่าวคือ เป็นช่วงเวลาที่โลกว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น ในปัจจุบันนี้ จึงไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์มีประวัติคล้ายกัน คือ เป็นมาจากกษัตริย์ พราหมณ์ หรือคหบดี ในสมัยโบราณที่เบื่อหน่ายในโลกิยสมบัติ ได้ออกบวชศึกษาพระธรรมจนบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณ เมื่อบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณแล้ว ก็ไปชุมนุมที่เขาคันธมาทน์กูฏ ซึ่งเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งของเทือกเขาหิมพานต์หรือหิมาลัย มีฝูงช้างฉัททันต์คอยปรนนิบัติอยู่เป็นนิจ คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญประการหนึ่งของพระปัจเจกพุทธเจ้าคือ การดำเนินชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือการดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพัง (เอกะ) ในวรรณคดีพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบ การดำเนินชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวของพระปัจเจกพุทธเจ้า เหมือนกับนอแรด (ขคฺควิสาณกปฺโป) ซึ่งแรดของอินเดียมีเพียงนอเดียว ส่วนแรดในประเทศอื่นมี ๒ นอก็มี แต่กระนั้นก็ตาม พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมาประชุมพร้อมกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน คือในวันที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นและในวันอุโบสถ พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ในคัมภีร์ปัจเจกพุทธาปธานว่า "ในโลกทั้งปวง เว้นเราแล้ว ไม่มีใครเสมอพระปัจเจกพุทธเจ้าเลย" [แก้] อ้างอิง ปัจเจกพุทธาปทาน ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2". หมวดหมู่: บทความที่รอการตรวจสอบรูปแบบ | บุคคลในพุทธศาสนา
ผู้แสดงความคิดเห็น aim* วันที่ตอบ 2008-06-22 00:40:59 IP : 125.26.203.202


ความคิดเห็นที่ 2 (1502413)
avatar
คนในชมรมฯผู้ปรารถนาปัจเจกโพธิญาณ

พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4 ด้วยพระองค์เองโดยอาศัยปัจเจกโพธิญาณอันเป็นญาณที่ตรัสรู้เฉพาะตนแต่มิได้ถึงซึ่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมิใช่สัพพัญญู(ผู้รู้ทุกสิ่ง)เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ก็ย่อมเหนือกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายโยคุณสมบัติ ดังพุทธพจน์ทรงแสดงไว้ว่า " ในโลกทั้งปวงเว้นเราเสียแล้วไม่มีใครเสมอพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เลย " พระปัจเจกพุทธเจ้าจะเสด็จมาตรัสรู้ในระหว่างพุทธันดรคือช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์แต่จะไม่มาตรัสรู้ในพุทธุปบาทกาลคือช่วงที่ยังปรากฏพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน  พระปัจเจกพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมได้ สอนธรรมได้ ให้อุปสมบทได้(คือสอนมารยาทชั้นสูงของพระได้เพราะในอดีตเคยบวชเป็นพระในศาสนาของพระพุทธเจ้องค์ก่อน) แต่พระองค์มิอาจสอนให้ผู้ใดตรัสรู้ตามได้ เพราะพระปัจเจกพุทธเจ้ามิอาจยกปรมัตถ์ขึ้นสู่บัญญัติแล้วแสดงได้ เพราะทรงแจ้งในอรรถรสแต่มิทรงเห็นแจ้งธรรมรส จึงมีคำเปรียบว่าการตรัสรู้ของพระปัจเจกพุทธเจ้าเปรียบเหมือนความฝันของคนใบ้ แต่ถึงกระนั้นก็ดี ก็ทรงคุณอันหาประมาณมิได้แก่โลกใบนี้ยามที่โลกเว้นว่างจากพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นเนื้อนาบุญอันไพบูลย์สำหรับหมู่สัตว์ที่ได้ทำบุญกับพระองค์ (ลองดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าสาวกหลายองค์ในอดีตชาติก็เคยสร้างสมอธิการบารมีในพระปัจเจกพุทธเจ้า) บุคคลผู้ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า พึงบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยที่สุด 2 อสงไขย กับ 100000 มหากัป (พระปัจเจกพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ) จริงๆเรื่องราวของพระปัจเจกพุทธเจ้ายังมีอีกมาก ท่านใดอยากรู้เพิ่มเติมก็ถามไถ่มาได้นะครับ ว่างๆ มาโพสต์ให้ทราบอีก ช่วยๆกันคอมเมนต์นะครับจะได้มีกำลังใจมาโพสต์

ผู้แสดงความคิดเห็น คนในชมรมฯผู้ปรารถนาปัจเจกโพธิญาณ วันที่ตอบ 2008-07-05 23:39:24 IP : 161.200.255.162


ความคิดเห็นที่ 3 (1502919)
avatar
เดชบุญ
สรุปให้เข้าใจง่วยอีกคือ พระปัจเจกพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว ไม่ปรารถนาจะสั่งสอนผู้ใด ไม่มีพุทธสาวก (ไม่มีลูกศิษย์)
ผู้แสดงความคิดเห็น เดชบุญ วันที่ตอบ 2008-07-06 16:49:39 IP : 202.62.103.196


ความคิดเห็นที่ 4 (1520034)
avatar
สารสิทธิ์

พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทรงสงเคราะห์สัตว์โลกให้ตั้งอยู่ในทาน ศีล เมื่อสัตว์โลกเหล่านั้นละร่างกายไปแล้ว ก็ไปสู่สุคติภูมิ อันมีสวรรค์เป็นต้น ทรงสงเคราะห์บุคคลที่ตกทุกข์ได้ยาก แต่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมให้ได้เป็นมหาเศรษฐี ด้วยการออกจากนิโรธสมาบัติ แล้วทรงมารับบิณฑบาต กับบุคคลนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น สารสิทธิ์ วันที่ตอบ 2008-08-08 02:10:08 IP : 124.120.160.223


ความคิดเห็นที่ 5 (1530463)
avatar
คลั่งศาสนา

แล้วพระปัจเจกถือศีลอะไรหรอค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คลั่งศาสนา วันที่ตอบ 2008-09-04 21:12:11 IP : 125.24.93.96


ความคิดเห็นที่ 6 (1532194)
avatar
นนท์

ผมจะถวายผ้าป่าและสร้างพระประธานที่วัดบ้านโพธิ์จังหวัดราชบุรีเพราะตอนนี้วัดเป็นหนี้ขอบอกบุญญาติธรรมทั้งหลายและจะมอบพระบรมและพระธาตุสำหรับญาติธรรมที่ร่วมบุญในครั้งนี้ติดต่อที่bee_toyo@yahoo.com tel.083-0802094

ผู้แสดงความคิดเห็น นนท์ (bee_toyo-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-10 00:47:55 IP : 58.10.158.97


ความคิดเห็นที่ 7 (3234189)
avatar
โต้ง

  อืม พระอรหันหลายรูปเห็นการเกิดแก่เจ็บตาย แล้วว รันทดมากเลยขอละพุทธภูมิก็มีครับ อย่างหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ครับ

 

  เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่รู้กี่พันรอบครับบ

ผู้แสดงความคิดเห็น โต้ง วันที่ตอบ 2010-07-30 04:20:21 IP : 124.120.241.51ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.