ReadyPlanet.com


ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์พระเครื่อง
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)


ทางชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณหนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์พระเครื่อง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ คุณประโยชน์ และงานบุญต่างๆของทางชมรมฯ จึงจัดพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุ และ วัตถุประสงค์จของท่านชมรมฯให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้ และรู้จักกับชมรมฯมากยิ่งขึ้นครับ ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์พระเครื่อง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550

"พระบรมธาตุ" ของ...ชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ
7 พฤศจิกายน 2550 07:31 น.

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระอรหันต์ทั้งยุคพุทธกาล และ ยุคปัจจุบัน โดยชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

 

ประกอบด้วยเรื่องราวพระธาตุเสด็จและ ปรากฎการณ์ต่าง ๆ จากการบูชาพระธาตุ เรื่องราวของพระอรหันต์ในปัจจุบันที่อัฐิธาตุกลายเป็นพระธาตุ และ ธรรมะของพระพุทธเจ้า และ พระอรหันต์ทั้งในยุคพุทธกาล และ ยุคปัจจุบัน พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่องานสาธารณกุศลต่างๆที่ชาวชมรมฯจะทำร่วมกันเป็นประจำ โดยมี นายปราโมช ประสพสุขโชคมณี เป็นประธานชมรมฯ

 

 

นายปราโมชบอกว่า หลังจากได้พระบรมสารีริกธาตุมาจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุงจ.อุทัยธานี ตั้งแต่ ๑๕ ปีที่ผ่านมา จากนั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุอย่างจริงจัง กระทั่งได้มาก่อตั้งเป็น ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗โดยมีกิจกรรมการเผยแพร่ของชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯได้แบ่ง ออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ การจัดนิทรรศการพระบรมธาตุ กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางด้านเว็บไซต์ คณะกรรมการชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย คงต้องขอบคุณ ศ.ดร.นพ. เทพพนมเมืองแมนที่ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา รวมทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

 

 

แนวคิดชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุนั้นเป็นสิ่งสำคัญในศาสนาพุทธ เป็น หลักฐานยืนยันผลจากการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนกระทั่งละจากกิเลสทั้งปวงได้บรรลุธรรม เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน 

ผู้ที่ได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ถือได้ว่าได้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งกับตนเอง มีผลให้ได้รับความสุข ความเจริญ ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผล นิพพาน ในกาลต่อไป 

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยจึงได้รวบรวมพระอรหันตธาตุ และความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุจากตำราครั้งโบราณกาล จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเผยแผ่ออกไปยังพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจทั้งหลาย โดย ๑. ได้จัดตั้งห้องพระบรมธาตุของชมรม ฯ เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสชม และสักการะได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นกำลังใจและก่อให้เกิดศรัทธากับพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ศึกษาและปฏิบัติธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

๒. ชมรมฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ รักษ์พระธาตุ ที่http://www.rakpratat.com เพื่อเผยแผ่ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างง่ายดาย สะดวก ประหยัดในบ้าน และที่พักอาศัยของตนเอง 

๓. ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และงานแสดงนิทรรศการ เพื่อเผยแผ่ความรู้ และประสบการณ์เรื่องพระบรมธาตุตามพุทธสถาน และสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น ณ ท้องสนามหลวง วัดวาอาราม เป็นต้น ๔. ชมรมฯ จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุ ที่ จ.กาญจนบุรี บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ที่เจดีย์จะสร้างด้วยอัญมณี โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีอาคารปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ๒ หลัง พิพิธภัณฑ์ที่จะจัดสร้างนี้จะเป็นที่เก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีข้อมูล หลักฐานที่มาของพระบรม-สารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า เมื่อผู้ศึกษาได้ทราบที่มาที่ไป แล้วจะเกิดศรัทธาใคร่จะปฏิบัติธรรมก็มีอาคารปฏิบัติธรรมรองรับแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้การสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นคงจะไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชมรม ฯ หวังว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ชมรม ฯ พร้อมทั้งผู้มีส่วนร่วมสร้างทุกท่าน จะร่วมกันทูลเกล้า ฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ปฏิภาณของชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย๑. เพื่อจรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ๒. เพื่อเผยแผ่ประวัติความเป็นมาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ๓. เก็บรวบรวมและรักษาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาสืบไป ๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และตระหนักในความสำคัญของพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป 

๕. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ไปบรรจุยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชน ได้มีไว้สักการบูชาเป็นพุทธานุสติ ธรรมนุสติ สังฆานุสติ และ ๖. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ จัดหารายได้ในงานการกุศลต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนารวมทั้งสถาบันอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุหรือใครต้องการพระบรมสารีริกธาตุไปบูชาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย อาคาร ศูนย์รวมพลอยเอเชีย ๒๔๒-๒๕๐ถ.มเหสักข์ซอย ๒ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร.๐-๒๒๓๓-๘๓๕๗,๐๘-๑๙๑๔- ๕๘๙๑,๐๘-๙๑๒๒-๓๗๓๐

เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง 

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี 

ที่มา : 

http://www.komchadluek.net/2007/11/07/j001_168740.php?news_id=168740ผู้ตั้งกระทู้ ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-07 15:13:32 IP : 125.25.196.80


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1520764)
avatar
321364+4
พเฺ๋ธโ2ฺธฐฺ.ธษ็ฌฺ.ษธ.656521;KJN;TJM"T",T"L""JM"[JU[LYJ;RJYYYYYษ
ผู้แสดงความคิดเห็น 321364+4 (MONESSZAA-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2008-08-10 13:00:30 IP : 125.25.52.207


ความคิดเห็นที่ 2 (1520767)
avatar
1425655444MONESSZAA@HOTITIT
GMNGMJNGKVLDHNBFROSBVGHJTLTGOLTYLTLTLTLTLTLLTLTMJLOT"KJTKOKJU"KY"RYKJYOI"RLJ"YLK"KKJ"LYK"JKY"KJ"KDJKLV1H5H5H5H5H5H5HGFF
ผู้แสดงความคิดเห็น 1425655444MONESSZAA@HOTITIT (MONSSZAA-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2008-08-10 13:02:45 IP : 125.25.52.207ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.