ReadyPlanet.com


พระบรมธาตุ ของ...ชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ
avatar
กบ


ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระอรหันต์ทั้งยุคพุทธกาล และ ยุคปัจจุบัน โดยชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วยเรื่องราวพระธาตุเสด็จและ ปรากฎการณ์ต่าง ๆ จากการบูชาพระธาตุ เรื่องราวของพระอรหันต์ในปัจจุบันที่อัฐิธาตุกลายเป็นพระธาตุ และ ธรรมะของพระพุทธเจ้า และ พระอรหันต์ทั้งในยุคพุทธกาล และ ยุคปัจจุบัน พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่องานสาธารณกุศลต่างๆที่ชาวชมรมฯจะทำร่วมกันเป็นประจำ โดยมี นายปราโมช ประสพสุขโชคมณี เป็นประธานชมรมฯ

 

 

นายปราโมชบอกว่า หลังจากได้พระบรมสารีริกธาตุมาจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระราชพรหมยาน) วัดท่าซุงจ.อุทัยธานี ตั้งแต่ ๑๕ ปีที่ผ่านมา จากนั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุอย่างจริงจัง กระทั่งได้มาก่อตั้งเป็น ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗โดยมีกิจกรรมการเผยแพร่ของชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯได้แบ่ง ออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ การจัดนิทรรศการพระบรมธาตุ กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางด้านเว็บไซต์ คณะกรรมการชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย คงต้องขอบคุณ ศ.ดร.นพ. เทพพนมเมืองแมนที่ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา รวมทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

 

แนวคิดชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุนั้นเป็นสิ่งสำคัญในศาสนาพุทธ เป็น หลักฐานยืนยันผลจากการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนกระทั่งละจากกิเลสทั้งปวงได้บรรลุธรรม เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน 

ผู้ที่ได้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ถือได้ว่าได้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งกับตนเอง มีผลให้ได้รับความสุข ความเจริญ ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผล นิพพาน ในกาลต่อไป 

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยจึงได้รวบรวมพระอรหันตธาตุ และความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุจากตำราครั้งโบราณกาล จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเผยแผ่ออกไปยังพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจทั้งหลาย โดย ๑. ได้จัดตั้งห้องพระบรมธาตุของชมรม ฯ เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสชม และสักการะได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นกำลังใจและก่อให้เกิดศรัทธากับพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ศึกษาและปฏิบัติธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

๒. ชมรมฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ รักษ์พระธาตุ ที่http://www.rakpratat.com เพื่อเผยแผ่ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างง่ายดาย สะดวก ประหยัดในบ้าน และที่พักอาศัยของตนเอง 

๓. ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และงานแสดงนิทรรศการ เพื่อเผยแผ่ความรู้ และประสบการณ์เรื่องพระบรมธาตุตามพุทธสถาน และสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น ณ ท้องสนามหลวง วัดวาอาราม เป็นต้น ๔. ชมรมฯ จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุ ที่ จ.กาญจนบุรี บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ที่เจดีย์จะสร้างด้วยอัญมณี โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีอาคารปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ๒ หลัง พิพิธภัณฑ์ที่จะจัดสร้างนี้จะเป็นที่เก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีข้อมูล หลักฐานที่มาของพระบรม-สารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า เมื่อผู้ศึกษาได้ทราบที่มาที่ไป แล้วจะเกิดศรัทธาใคร่จะปฏิบัติธรรมก็มีอาคารปฏิบัติธรรมรองรับแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้การสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นคงจะไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชมรม ฯ หวังว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างถาวรวัตถุแห่งนี้ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ชมรม ฯ พร้อมทั้งผู้มีส่วนร่วมสร้างทุกท่าน จะร่วมกันทูลเกล้า ฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ปฏิภาณของชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย๑. เพื่อจรรโลงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม ๒. เพื่อเผยแผ่ประวัติความเป็นมาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ๓. เก็บรวบรวมและรักษาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาสืบไป ๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และตระหนักในความสำคัญของพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป 

๕. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ไปบรรจุยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชน ได้มีไว้สักการบูชาเป็นพุทธานุสติ ธรรมนุสติ สังฆานุสติ และ ๖. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ จัดหารายได้ในงานการกุศลต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนารวมทั้งสถาบันอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุหรือใครต้องการพระบรมสารีริกธาตุไปบูชาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย อาคาร ศูนย์รวมพลอยเอเชีย ๒๔๒-๒๕๐ถ.มเหสักข์ซอย ๒ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร.๐-๒๒๓๓-๘๓๕๗,๐๘-๑๙๑๔- ๕๘๙๑,๐๘-๙๑๒๒-๓๗๓๐

เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง 

ภาพ ประเสริฐ เทพศรี ผู้ตั้งกระทู้ กบ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-08 09:15:12 IP : 202.60.199.123


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1152417)
avatar
ณัฐวุฒิ

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐวุฒิ วันที่ตอบ 2007-11-08 09:15:56 IP : 202.60.199.123


ความคิดเห็นที่ 2 (1152705)
avatar
พิชิต

ดีใจ! จริงครับ  ชมรมฯ ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้ว 

นี่หละ! วาสนาบารมี แท้ๆ ที่มีผลของความดีเป็นเหตุ

อนุโมทนาบุญ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิชิต วันที่ตอบ 2007-11-08 15:42:18 IP : 202.6.107.51


ความคิดเห็นที่ 3 (1154384)
avatar
ศุภชัย

สาธุ อนุโมทามิ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย วันที่ตอบ 2007-11-10 09:14:53 IP : 125.25.141.186


ความคิดเห็นที่ 4 (1158136)
avatar
โน้ต

สาธุ   อนุโมทนาบุญ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โน้ต วันที่ตอบ 2007-11-12 12:26:08 IP : 125.25.49.189


ความคิดเห็นที่ 5 (1158529)
avatar
กระแสบุญ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กระแสบุญ วันที่ตอบ 2007-11-12 17:11:25 IP : 125.25.77.215


ความคิดเห็นที่ 6 (1159582)
avatar
_ ›ำ^๖ฝขถ จ
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-11-13 13:17:46 IP : 58.147.44.178


ความคิดเห็นที่ 7 (1159593)
avatar
นายสุพจน์

ขออนุโมทนาครับ

ขอรับพระธาตุทุกชนิด  ส่งมาที่

35 ม.12 บ.ขัวแตะ

ต.นางแล อ.เมือง

จ.เชียงราย  57100

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายสุพจน์ วันที่ตอบ 2007-11-13 13:25:20 IP : 58.147.44.178


ความคิดเห็นที่ 8 (1159676)
avatar
ประพัน

ขออนุโมทนาสาธุการ

ผมขอรับพระธาตุพระพุทธเจ้า และพระสิวลี พระปัจเจกพุทธเจ้า ประพันธ์ เขื่อนเพชร 10ม8 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ผู้แสดงความคิดเห็น ประพัน วันที่ตอบ 2007-11-13 15:08:19 IP : 222.123.213.244


ความคิดเห็นที่ 9 (1159680)
avatar
อนุพงษ์

ขอกราบอนุโมสาธุการ

ผมขอรับพระธาตุของพระพุทธเจ้าทุกชนิดครับ

นายอนุพงษ์ เขื่อนเพชร 

39  หมู่ 10 ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ.เชียงราย   57100

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุพงษ์ วันที่ตอบ 2007-11-13 15:14:19 IP : 222.123.213.244


ความคิดเห็นที่ 10 (1367108)
avatar
นาย เอกลักษณ์ คำวัง
ขออนุโมทนาสาธุ  กระผมขอรับพระธาตุพระพุทธเจ้า และ พระสิวลี พระปัจเจกพุทธเจ้า 388 หมู่2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ผู้แสดงความคิดเห็น นาย เอกลักษณ์ คำวัง วันที่ตอบ 2008-02-05 21:03:26 IP : 117.47.124.126


ความคิดเห็นที่ 11 (1413644)
avatar
นุ

ขอกราบอนุโมสาธุการ

ผมขอรับพระธาตุของพระพุทธเจ้าทุกชนิดครับ

นายอนุพงษ์ เขื่อนเพชร 

39  หมู่ 10 ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ.เชียงราย   57100

ผู้แสดงความคิดเห็น นุ วันที่ตอบ 2008-03-25 12:58:33 IP : 222.123.19.64


ความคิดเห็นที่ 12 (2939640)
avatar
ไม่ประสงค์บอกนาม

ขอรับพระธาตุเพื่อบูชา   58/20  ต.  ชุมพลบุรี  อ.  ชุมพลบุรี    จ.   สุรินทร์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ประสงค์บอกนาม วันที่ตอบ 2009-01-30 11:19:37 IP : 118.175.218.151


ความคิดเห็นที่ 13 (2999010)
avatar
ผู้แสวงบุญ

ดีจริง ๆ น่าเลื่อมใส ศรัทธา ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขอให้ความตั้งใจอันดีงามอย่างยิ่งนี้ จงเป็นผลสำเร็จโดยเร็วไว.. ขอให้กำลังใจของท่านผู้ทำสิ่งดีงามนี้จงเพิ่มพูนมากมาย โชคดีมีชัย ประสบความสุข ความสำเร็จตลอดไปนะครับ ผลบุญที่ข้าพเจ้าทำมาดีแล้วทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต.. ขอให้กุศลผลบุญทั้งหลายจงแผ่ไปถึงท่านทุกผู้ทุกคน.. ตลอดไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้แสวงบุญ วันที่ตอบ 2009-05-14 22:35:10 IP : 124.157.203.145


ความคิดเห็นที่ 14 (3002995)
avatar
ภัทร

ความเห็นที่ 9 (1159680) แจ้งลบความคิดเห็น

ขอกราบอนุโมสาธุการ

ผมขอรับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทุกชนิดและพระธาตุพระสีวลีพระธาตุพระอรหันต์ครับ

ภัทร     แซ่ลิ้ม

89   ต.บ่อพลับ   ม. เจริญสุข    อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทร วันที่ตอบ 2009-05-19 22:47:57 IP : 114.128.34.221


ความคิดเห็นที่ 15 (3259899)
avatar
ธนาศักดิ์

อนุโมทนา  ขอรับบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้า    นายธนาศักดิ์ รมราษฎร์  19/1 หมู่ 13 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิดถ์  53150

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนาศักดิ์ (aThanasak_7-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-10-26 20:47:57 IP : 182.93.145.237


ความคิดเห็นที่ 16 (3284207)
avatar
ปรีชา รัตนประสิทธิ์

สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ที่บ้านผมก็บูชาพระธาตุผมเพิ่งได้พระโลหิตธาตุของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

ผมบูชาด้วยดอกมะลิครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรีชา รัตนประสิทธิ์ วันที่ตอบ 2011-03-03 21:23:06 IP : 182.53.19.108


ความคิดเห็นที่ 17 (3343156)
avatar
เจ้าอาวาส

อาตมาขอรับพระธาตุพระพุทธเจ้า และพระสิวลี พระปัจเจกพุทธเจ้า มาประดิษฐานไว้ที่วัด ขั้นตอนจะต้องทำอย่างไรบ้าง

 พระมหากำธร สญฺญโต เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง  ๒๘ หมู่ ๒ ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐

ขอเจริญพร

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าอาวาส (Kamthon01-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-09-07 20:42:19 IP : 118.173.192.80ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.