ReadyPlanet.com


วันเข้าพรรษาในปี 2551


 

วันเข้าพรรษาในปี 2551 นี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

 

วันเข้าพรรษา กำหนดเป็น 2 ระยะ คือ ปุริมพรรษา และปัจฉิมพรรษา 1. ปุริมพรรษา คือ วันเข้าพรรษาต้น ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือราวเดือนกรกฎาคม และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ราวเดือน ตุลาคม 2. ปัจฉิมพรรษา คือ วันเข้า พรรษาหลัง สำหรับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง หรือราวเดือนกรกฎาคม และจะออกพรรษาใน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ราวเดือนตุลาคม

 

"