ReadyPlanet.com


รวบรวมเลขบัญชีร่วมบุญ "พระกฐินพระราชทาน" ประจำปี พ.ศ. 2555
avatar
Dhamraksa


กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2555  สามารถร่วมบุญได้ดังนี้

กฐินพระราชทาน  กระทรวงศึกษาธิการ
ณ  วัดสามพระยาวรวิหาร  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555  เวลา  15.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทาน  กระทรวงศึกษาธิการ”
เลขที่บัญชี  :  059-1-31886-5


กฐินพระราชทาน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ณ วัดศรีสระแก้ว  ตำบลมะเฟือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
ในวันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
ธนาคารกรุงไทย   สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทาน”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  :  091-0-24556-8


กฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ  วัดหนองแวง   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
ในวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน 2555   เวลา  10.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  :  059-0-20461-0


กฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ณ  พระอารามหลวงวัดเทวสังฆาราม  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเสาร์ที่  17  พฤศจิกายน 2555   เวลา  10.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขากระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสมทบกฐิน  สำนักงาน  สกสค.”
บัญชีออมทรัพย์เลขที่  :  059-0-17626-9


กฐินพระราชทาน  กรมทรัพยากรธรณี
ณ  วัดพระธาตุช่อแฮ  ตำบลช่อแฮ  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่
ในวันอาทิตย์ที่  25  พฤศจิกายน  2555   เวลา  10.09  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทานกรมทรัพยากรธรณี”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  :  980-0-29068-0


กฐินพระราชทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ  วัดราชผาติการาม  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
ในวันจันทร์ที่  5  พฤศจิกายน  2555   เวลา  13.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขาวิสุทธิกษัตริย์   ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “เงินกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
บัญชีเลขที่  :  006-1-43898-7


กฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ วัดสัตตนารถปริวัตร  อ.เมือง  จ.ราชบุรี
ในวันเสาร์ที่  17  พฤศจิกายน  2555   เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  :  059-1-41447-3


กฐินพระราชทาน  กระทรวงคมนาคม
ณ  พระอารามหลวงวัดสุทธิวาตวราราม  (วัดช่องลม)  ต.ท่าฉลอม  อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร
ในวันพุธที่  21  พฤศจิกายน  2555
ธนาคารออมสิน   สาขานางเลิ้ง
ชื่อบัญชี  “เงินกฐินกระทรวงคมนาคม”
เลขที่บัญชี  :  05438003156-4


กฐินพระราชทาน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ  วัดนรนาถสุนทริการาม  แขวงวัดสามพระยา   เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2555   เวลา  14.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขาเทเวศน์
ชื่อบัญชี “กฐินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ปี 55 ”
บัญชีเลขที่  :  070-0-13783-1


กฐินพระราชทาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)
ณ  วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  ต.บ้านป้อม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2555   เวลา  10.00  น.
ธนาคารกสิกรไทย   สาขาคลองจั่น
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่  :  040-252-7732
หรือ   ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทาน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่  :  944-001-3408

กฐินพระราชทาน  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ณ  วัดสร้อยทอง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2555   เวลา  14.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขาปทุมวัน  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี   “เงินฝากกฐินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”
เลขที่บัญชี  :   008-1-66732-9


กฐินพระราชทาน  กรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ  วัดมหาวนาราม  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี
ในวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2555
ธนาคารกรุงไทย   สาขาเทเวศน์   ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี   “กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กฐินพระราชทาน)”
เลขที่บัญชี  :   070-0-01451-9


กฐินพระราชทาน  กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ  วัดตันตยาภิรม  ต.ทับเที่ยง  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง
ในวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  2555   เวลา  13.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขาพหลโยธิน 39
ชื่อบัญชี   “ผู้อำนวยการกองคลัง (เงินกฐินพระราชทาน)”
บัญชีเลขที่  :   039-1-81406-0


กฐินพระราชทาน  กระทรวงพลังงาน
ณ  วัดสระแก้ว  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว
ในวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2555   เวลา  10.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ชื่อบัญชี   “กฐินพระราชทาน  กระทรวงพลังงาน”
เลขที่บัญชี  :   980-5-19804-9

กฐินพระราชทาน  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ณ  วัดไผ่ล้อม  พระอารามหลวง  ต.จันทนิมิต  อ.เมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี
ในวันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน  2555   เวลา  10.00  น.
ธนาคารกรุงไทย   สาขากระทรวงศึกษาธิการ   ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี   “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”
เลขที่บัญชี  :   059-0-10406-3

 

 ผู้ตั้งกระทู้ Dhamraksa โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-21 17:17:07 IP : 117.47.0.24


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3342030)
avatar
Dhamraksa

กฐินพระราชทาน  ราชบัณฑิตยสถาน
ณ  พระอารามหลวง  วัดบวรมงคลราชวรวิหาร  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพ
ในวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2555   เวลา  14.00  น.
ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
ชื่อบัญชี  “ราชบัณฑิตยสถาน (กฐินพระราชทาน)”
เลขที่บัญชี  :   403-407296-8

ผู้แสดงความคิดเห็น Dhamraksa วันที่ตอบ 2012-08-24 18:38:04 IP : 117.47.0.4


ความคิดเห็นที่ 2 (3342504)
avatar
Dhamraksa

กฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ณ  วัดพรหมนิวาสวรวิหาร  ต.ท่าวาสุกรี  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันเสาร์ที่  3  พฤศจิกายน  2555   เวลา  9.30  น.
ธนาคารทหารไทย   สาขาพญาไท   ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  “กฐินสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”
เลขที่บัญชี  :  003-2-90356-9

 

กฐินพระราชทาน  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ณ  วัดทรงศิลา (พระอารามหลวง)  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
ในวันเสาร์ที่  17  พฤศจิกายน  2555
ธนาคารกรุงไทย   สาขา ทีโอที (แจ้งวัฒนะ)  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  "กฐินพระราชทาน ทีโอที ปี 2555 "
เลขที่บัญชี  :  066-0-07488-5

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Dhamraksa วันที่ตอบ 2012-08-29 18:57:53 IP : 117.47.0.15


ความคิดเห็นที่ 3 (3343779)
avatar
Dhamraksa

กฐินพระราชทาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ณ วัดพระนายรายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2555
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงแรงงาน
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคกฐิน กสร.”
เลขที่บัญชี : 383-1-04488-0


กฐินพระราชทาน สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555)
ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”
เลขที่บัญชี : 021-2-81182-2

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Dhamraksa วันที่ตอบ 2012-09-16 16:41:41 IP : 117.47.0.98


ความคิดเห็นที่ 4 (3344101)
avatar
Dhamraksa

กฐินพระราชทาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (วท.)
ณ  วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  ต.หัวรอ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันศุกร์ที่  23  พฤศจิกายน  2555   เวลา  14.00  น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ  ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2555)
ธนาคารกรุงไทย   สาขาราชเทวี   บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทาน  วท.”
เลขที่บัญชี  :  030-0-05868-3


กฐินพระราชทาน  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)
ณ  วัดธรรมิการาม  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  2555
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ  ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2555)
ธนาคารกรุงไทย   สาขาสะพานใหม่
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทาน  วช.”
เลขที่บัญชี  :  065-0-21619-9


กฐินพระราชทาน  กระทรวงวัฒนธรรม
ณ  วัดพระธาตุแช่แห้ง  ต.ม่วงตี๊ด  อ.ภูเวียง  จ.น่าน
ในวันเสาร์ที่  24  พฤศจิกายน  2555
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ  ภายในวันที่  16  พฤศจิกายน  2555)
ธนาคารกรุงไทย  สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์ 
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทาน”
เลขที่บัญชี  :  157-0-11071-9


กฐินพระราชทาน  กรมวิชาการเกษตร
ณ  วัดป่าประดู่  ต.ท่าประดู่  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
ในวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  2555
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ  ภายในวันที่  22  ตุลาคม  2555)
ธนาคารกรุงไทย   สาขาลาดปลาเค้า
ชื่อบัญชี  “กฐินพระราชทาน  กรมวิชาการเกษตร”
เลขที่บัญชี  :  199-0-13328-2

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Dhamraksa วันที่ตอบ 2012-09-19 18:12:37 IP : 117.47.0.7


ความคิดเห็นที่ 5 (3344278)
avatar
Dhamraksa

กฐินพระราชทาน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ณ  วัดป่าโมกวรวิหาร  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง
ในวันอาทิตย์ที่  11  พฤศจิกายน  2555   เวลา  10.30  น.
ธนาคารกรุงเทพ   สาขากล้วยน้ำไท   บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  “กองทุนกฐิน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
เลขที่บัญชี  :  117-0-36568-6


กฐินพระราชทาน  กรมปศุสัตว์
ณ  วัดเจ็ดยอด  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย
ในวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2555   เวลา  10.00  น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ  ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2555)
ธนาคารกรุงไทย   สาขาราชเทวี   บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี  “เงินกฐินพระราชทาน  กรมปศุสัตว์ ”
เลขที่บัญชี  : 030-0-19218-5

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Dhamraksa วันที่ตอบ 2012-09-21 18:12:05 IP : 117.47.0.31


ความคิดเห็นที่ 6 (3344350)
avatar
Dhamraksa

กฐินพระราชทาน  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ณ  วัดศาลาลอย  อ.เมือง  จ.สุรินทร์
ในวันอาทิตย์ที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555
ธนาคารกรุงไทย   สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี  “กฐินกรมการศึกษานอกโรงเรียน”
เลขที่บัญชี  :  059-1-24428-4

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Dhamraksa วันที่ตอบ 2012-09-22 19:11:14 IP : 117.47.0.17ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.