ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างครอบแก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างครอบแก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพลเรือนในพื้นที่  ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยและคณะคุณจรินทร์ ชูตะรัตน์ ได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าภาพและมีส่วนร่วม แต่ปรากฎว่ายังขาดเจ้าภาพ ปัจจัยและทุนทรัพย์ ในการดำเนินโครงการ กระผมมีความปรารถนา ให้ท่าน และผู้มีความศรัทธา ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ และคณะทำงานร่วมกัน เพื่อช่วผลักดันให้โครงการสำเร็จและเพื่อเป็นการสืบต่อพระศาสนา ให้มั่นคงถาวรใน ๕ จังหวัดสืบไป

 

อนึ่งคณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่ง กับการร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นหลักชัย คุ้มภัยใต้ ให้เกิดสันติสุข และร่มเย็นสืบต่อไป

 

โครงการ ถวาย พระบรมสารีริกธาตุ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพลเรือนในพื้นที่

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ คณะทำงานชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

คณะทำงานและผู้ประสานงานมีแนวความคิดที่ร่วมกับองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธบริษัทใน ๕ จังหวัดเพื่อร่วมกันสร้าง มหากุศล มหาบารมี เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นการถาวรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้น

 

วัตถุประสงค์

๑.      ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการทำบุญจัดซื้อจัดหาครอบแก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายวัด ๕ จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล ๔๕ วัด โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ ๙ วัด และวัดที่ไม่ได้รับมอบพระบรมสารีริกาตุ ตามโครงการนี้ แต่มีความประสงค์ ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ขอให้แจ้งวัตถุประสงค์ ผ่านทาง รอ.หญิงสุพรทิพย์ คำทรงศรี สถานีวิทยุ ๙๑๒. จ.นราธิวาส จะได้ประสานกับคณะทำงานต่อไป

๒.    เพื่อเป็นการส่งเสริม พระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.     เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและราษฎรใน ๓ จังหวัดชายแดนเพื่อฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

๔.     เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่เหล่าในพื้นที่ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เพื่อน้อมเกล้าถวายพุทธบูชา

 

เป้าหมาย

๑.      ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๒.    เป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

๓.     เป็นกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจในการแก้ไขปัญหาให้ชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุข โดยเร็วแก่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่

 

ขั้นตอนการทำงาน

๑.      นำโครงการที่ได้นำเรียนนมัสการ ต่อ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เพื่อขอรับรายชื่อวัดที่ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ จังหวัดละ ๙ วัด

๒.    นำบุญบอกกับคณะพุทธบริษัทและผู้ศรัทธาที่มีจิตกุศล ผ่านทางสถานีวิทยุ ๙๑๒. ก.ร.ป. กลาง จ.นราธิวาส ในการจัดสร้าง จัดหาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและครอบแก้วที่จะสร้างถวายวัดต่างๆ ๔๕ วัด

๓.     คณะทำงานจะประสานงานทุกขั้นตอน ตลอดจนถึงการรับมอบและส่งต่อพระบรมสารีริกธาตุ จนแล้วเสร็จ

๔.     การดำเนินโครงการจะให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มโครงการ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึง ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้เริ่มโครงการในหลายส่วนแล้วและส่วนที่เหลืออยู่ คือ การส่งมอบ และถวายพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าดำเนินการ การติดต่อประสานงาน อื่นๆ

 

๑๐,๐๐๐  บาท

ค่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

(๔๕ ชุด)

,๐๐๐  บาท

ครอบแก้วที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

(๔๕ ชุด)

๒๐๒,๕๐๐  บาท

รวมเป็นเงิน    

 

๒๒๐,๕๐๐  บาท

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.      เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ ที่ได้มุ่งถึงประโยชน์ในหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดขึ้นแก่ชาวใต้ ใน ๕ จังหวัด

๒.    เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและยอมรับในหมู่พุทธบริษัท

๓.     เป็นโครงการที่คณะทำงานมุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-07 14:29:41 IP : 125.25.196.80


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (1151738)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)

รายชื่อวัดที่คณะทำงานโครงการถวายพระบรมสารีริกธาตุ

จ.นราธิวาส

๑.วัดประชาภิรมย์  อ.เมือง

๒.วัดกำแพง อ.เมือง

๓.วัดโคกเคียน  อ.เมือง

๔.วัดทุ่งคา อ.ยี่งอ

๕.วัดเชิงเขา อ.บาเจาะ

๖.วัดบากง อ.รือเสาะ

๗.วัดพระพุทธ อ.ตากใบ

๘.วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี 

๙.วัดนิคมเก่าแว้ง อ.แว้ง

๑๐.วัดตันติการาม อ.ระแงะ

๑๑.วัดเจาะไอร้อง ท่านเทียม อ.เจาะไอร้อง

๑๒.วัดชลภูผาวนารามอ.สุคิริน

 

จ.ยะลา

๑๓.วัดคูหาภิมุข  อ.เมือง

๑๔.วัดเมืองยะลา อ.เมือง

๑๕.วัดพุทธภูมิ อ.เมือง

๑๖.วัดคอกช้าง อ.ธารโต

๑๗.วัดวชิรปราการ อ.รามัน

๑๘.วัดพุทธาธิวาส อ.เบตง

๑๙.วัดยะหาประชาราม อ.ยะหา

๒๐.วัดเนรัญชราวาส อ.บานังสะตา

๒๑.วัดบาละ อ.กาบัง

 

 

จ.สตูล

๒๒.วัดดุลยาราม อ.เมือง

๒๓.วัดปาล์มพัฒนา อ.ควนกาหลง

๒๔.วัดนิคมพัฒนาราม อ.มะนัง

๒๕.วัดห้วยไทร อ.ท่าแพ

๒๖.วัดทุ่งทะนาน อ.ทุ่งหว้า

๒๗.วัดอาธรรังสฤษิ์ อ.ละงู

 

จ.สงขลา

๒๘.วัดแหลมพ้อ อ.เมือง

๒๙.วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่

๓๐.วัดควนจง      อ.นาหม่อน

๓๑.วัดอรุณดาราราม อ.สิงหนคร

๓๒.วัดบางตะเครียะ อ.ระโนด

๓๓.วัดสะกอม อ.จะนะ

๓๔.วัดลำไพล อ.เทพา

๓๕.วัดเกาะไม้ใหญ่ อ.นาทวี

๓๖.วัดตำแย อ.สะบ้าย้อย

 

 

จ.ปัตตานี

๓๗. วัดหลักเมือง อ.เมือ

๓๘.วัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์

๓๙.วัดสำเภาเชย อ.ปานาเระ

๔๐. วัดสารวัน อ.ไม้แก่น

๔๑. วัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง            

๔๒.วัดสักขี อ.สายบุรี

๔๓.วัดตุยง อ.หนองจิก

๔๔. วัดมาลีนิเวศน์ อ.มายอ

๔๕. วัดสุขาวดี อ.ยะรัง

 

โดยสมทบทุนผ่าน บัญชี ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย  ธ.กสิกรไทย

สาขา บางรัก บัญชีสะสมทรัพย์  เลขที่ บัญชี ๐๕๔๒๕๒๐๐๓๕

บัญชี ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย  ธ.กรุงศรีอยุธยา

สาขา บางรัก บัญชี สะสมทรัพย์   เลขที่ บัญชี ๐๐๗๑๕๙๒๑๓๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ ๐๘๑-๖๘๒-๖๐๖๘

คุณจรินทร์ ชูตะรัตน์

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-11-07 14:30:50 IP : 125.25.196.80


ความคิดเห็นที่ 2 (1151741)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)

รายละเอียดครอบแก้วที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (๔๕ ชุด)       ๒๐๒,๕๐๐  บาท

ตู้ครอบพร้อมฐานแปดเหลี่ยม

 

เจดีย์ปิดทองลงยา

 

ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุปิดทองลงยา

 

รายละเอียดแบบถอดออกเป็นชิ้นส่วนต่างครับ

 

ค่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

(๔๕ ชุด)

,๐๐๐  บาท

จะเป็นผอบทองเหลืองขนาดเล็ก ซึ่งทางคุณจรินทร์ ชูตะรัตน์ ได้จัดเตรียมไว้มอบให้วัดภายใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลงชื่อร่วมโครงการณ์ไม่ทันครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2007-11-07 14:35:56 IP : 125.25.196.80


ความคิดเห็นที่ 3 (1152612)
avatar
วรพจน์

อนุโมทนาด้วยครับ

สัปดาห์หน้าจะเข้ามาร่วมกองบุญด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรพจน์ วันที่ตอบ 2007-11-08 13:53:35 IP : 58.8.38.28


ความคิดเห็นที่ 4 (1157760)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)

เรียน คุณปุ้ม

ค่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

(๔๕ ชุด)

,๐๐๐  บาท

จะเป็นผอบทองเหลืองขนาดเล็ก ซึ่งทางคุณจรินทร์ ชูตะรัตน์ ได้จัดเตรียมไว้มอบให้วัดภายใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลงชื่อร่วมโครงการณ์ไม่ทันครับ

มันเป็นรายละเอียดอธิบายค่าใช้จ่ายในโครงการคร่าวๆๆครับ

 

ส่วนร่วมทำบุญรายการใหญ่แล้วโมทนาบุญด้วยเจดีย์บรรจุพระธาตุนั้นถูกต้องแล้วครับ

โมทนาบุญทุกท่านครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) วันที่ตอบ 2007-11-12 08:04:17 IP : 58.8.193.238


ความคิดเห็นที่ 5 (1158897)
avatar
ปุ้ม

ขอถามอีกนิดนะครับ

ให้คนอื่นได้ข้อมูลด้วยนะครับ

อยากทราบว่าพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาจากไหนอย่างไรครับ

ถามให้ผมแระคนอื่นได้ชำระความสงสัย

แล้วเจริญศรัทธาให้มั่นคงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ้ม วันที่ตอบ 2007-11-12 21:08:49 IP : 125.24.39.218


ความคิดเห็นที่ 6 (1159963)
avatar
ปราโมช ประสพสุขโชคมณี
พระบรมสารีริกธาตุของทางชมรมฯมีความเป็นมาอย่างไรนั้นผมขอตอบว่าเกิดจากความศรัทธาที่ผมมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่.๑๐ขวบและได้พบกับเรื่ิองราวที่ทำให้ผมหายสงสัยในพุทธบารมีแต่ในขณะนั้นผมพูดถึงเรื่องเหล่านี้กลับทำให้ผมเป็นคนบ้าในสายตาคนอื่นแต่ด้วยความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยทำให้ผมรอวันที่จะพิสูจน์ความจริงในพระสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมนุษย์ให้สามารถบรรลุความเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้และทำให้เราได้เห็นธาตุอันบริสุทธ์ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ว่ามีอยู่จริงเสด็จไปได้ทุกสถานที่ตามแรงศรัธทาที่มีต่อพระพุทธศาสนาผมยินดีที่จะเล่าเหตุการณ์และหลักฐานการอัญเชิญกับผู้ที่มาที่ชมรมฯทุกท่านดังที่ผ่านมาตลอดตั้งแต่ชมรมฯก่อตั้งมาแต่เนื่องจากผมป้องกันไม่อยากให้ผู้ที่เข้ามาดูปรามาสพระรัตนตรัยโดยไม่เจตนาจึงนำเสนอแต่ส่วนกิจกรรมงานบุญเพื่อให้ทุกท่านได้โมทนาบุญกับทางชมรมฯผมคิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจในเจตนาของผมนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปราโมช ประสพสุขโชคมณี วันที่ตอบ 2007-11-13 19:53:04 IP : 58.8.20.248


ความคิดเห็นที่ 7 (1160004)
avatar
ปุ้ม

โอเคๆคุณปราโมช  ผมเชื่อคุณ

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ

ไปประดิษฐานในที่อันควรเป็นสิงที่ถูกต้องอย่างยิ่ง

อะไรบางอย่างพูดมากไปก็ไม่ดีเนาะ

ผมอ่านเรืองเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ  ครูบาอาจารย์อยุ่บ้าง 

ผมไม่สงสัยในปาฎิหาริย์ของพระพุทธศาสนา   ผมเชื่อว่าทางชมรมมีเจตนาดีบริสุทธิ์ 

ในฐานะเป็นชาวพุทธ ผมต้องทำอะไรประกอบด้วยความรอบคอบคิดก่อนทำให้มันสมกับเป็นชาวพุทธ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ทำอะไรบุ่มบ่ามจะกลายคนดีเค้าจะติเตียนได้นะครับ

ผมเห้นกิจกรรมของทางชมรมแล้วมีความรู้สึกชื่นชมยินดีในความดีของทุกท่าน ที่ได้ทำสิ่งดีงามนี้ และมีความดีใจตื่นเต้นที่ท่านได้เปิดโอกาสให้ได้ร่วมทำสิ่งดีงามนี้ด้วย  ดีจังที่ท่านทุนยังไม่พอจะได้ไม่ต้องมีคนแย่งทำบุญนะครับ ฮ่าๆ แต่ว่ามีเงินไม่มากหรอก  งวดนี้ได้มา8 พัน เดียวผมส่งให้เลย ผมเหลือเงินไว้ใช้ประมาณอีกสามพันกว่าจะได้เงินงวดต่อไป ที่ทำงานผมมันจะเจีงแหล่ไม่แจ๊งแหล่ครับเฮอะๆๆ ผมชวนแม่มาทำบุญกับทางนี้  แต่ว่าต้องรอให้แม่มีข้อมุลมากกว่านี้แม่เป้นครู  แม่เป้นแบบปัญญาจริต  เห็นมะถ้าข้อมุลไม่พอคนอื่นอีกหลายๆคนก็จะมาร่วมกับพวกเราไม่ได้นะครับ   คุณปราโมช ทำถูกแล้วล่ะที่ไม่ให้ข้อมูลที่แปลกๆพิศดารมากพวกมิชฉาชีพจะเลียนแบบได้  เดียวผมจะโอนเงินให้ 8พัน  ไปบัญชี ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย  ธ.กสิกรไทย

สาขา บางรัก บัญชีสะสมทรัพย์  เลขที่ บัญชี ๐๕๔๒๕๒๐๐๓๕

บัญชี ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย  ธ.กรุงศรีอยุธยา

สาขา บางรัก บัญชี สะสมทรัพย์   เลขที่ บัญชี ๐๐๗๑๕๙๒๑๓๙

ช่ายนะครับ

นิพพานังนะปัจจะโยโหตุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ้ม วันที่ตอบ 2007-11-13 20:46:25 IP : 125.24.201.195


ความคิดเห็นที่ 8 (1160754)
avatar
มณียา....ณ.อุบล

โมทนาในในกุศลเจตนาที่บริสุทธิ์จริง ๆค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มณียา....ณ.อุบล วันที่ตอบ 2007-11-14 14:09:57 IP : 125.25.199.213


ความคิดเห็นที่ 9 (1162230)
avatar
ปราโมช ประสพสุขโชคมณี
โมทนาบุญครับ.สาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปราโมช ประสพสุขโชคมณี วันที่ตอบ 2007-11-15 22:05:11 IP : 58.8.19.221


ความคิดเห็นที่ 10 (1165382)
avatar
Hma

อนุโมทนาบุญครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Hma วันที่ตอบ 2007-11-18 22:41:30 IP : 124.120.111.145


ความคิดเห็นที่ 11 (1270169)
avatar
ครูอัมพร

โมทนาสาธุด้วยนะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูอัมพร วันที่ตอบ 2007-11-22 13:04:17 IP : 203.113.17.174


ความคิดเห็นที่ 12 (1271125)
avatar
กองทัพอภิญญา
อนุโมทนากับทุกคนด้วยนะครับ..สาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น กองทัพอภิญญา วันที่ตอบ 2007-11-23 09:49:55 IP : 58.9.6.32


ความคิดเห็นที่ 13 (1277237)
avatar
เอ๋
ขอทราบเบอร์แฟกซ์ของทางชมรม ฯ ด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เอ๋ วันที่ตอบ 2007-11-27 12:42:58 IP : 203.113.17.174


ความคิดเห็นที่ 14 (1282005)
avatar
Aey

สวัดดีพี่ ๆ ชมรมทุกคนค่ะ

ดิฉันอยากทราบว่ารายการกองบุญต่าง ๆที่ทางชมรมได้ตั้งขึ้นจะหมดเขตร่วมทำบุญตอนไหนคะ  หรือเฉพาะสิ้นสุดกิจกรรมนี้  ขอความกรุณาตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Aey วันที่ตอบ 2007-11-30 09:58:21 IP : 203.113.17.174


ความคิดเห็นที่ 15 (1282062)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)

เรียน คุณ Aey

กองบุญครั้งนี้จะจัดตั้งจนกว่าจะหาทุนครบครับ ซึ่งตอนนี้ยังค้างชำระประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาทครับ

โมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างกุศลผลบุญครั้งนี้ครับ สาธุ...

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) วันที่ตอบ 2007-11-30 10:59:50 IP : 58.8.192.45


ความคิดเห็นที่ 16 (1296576)
avatar
ภาณุพงศ์ ศรีสุวรรณ

ขออนุโมทนาสาธุ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภาณุพงศ์ ศรีสุวรรณ วันที่ตอบ 2007-12-13 08:31:23 IP : 124.120.148.181


ความคิดเห็นที่ 17 (1297388)
avatar
วสีรัตน์

สาธุ อนุโมทนา ขอชมรมฯจงเจริญตั้งมั่นยิ่งยืนนาน

ผู้แสดงความคิดเห็น วสีรัตน์ วันที่ตอบ 2007-12-13 22:48:00 IP : 161.200.255.162


ความคิดเห็นที่ 18 (1306568)
avatar
กัลยาณี นรรัตน์

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กัลยาณี นรรัตน์ วันที่ตอบ 2007-12-20 10:24:52 IP : 203.154.169.133


ความคิดเห็นที่ 19 (1320466)
avatar
อุดม

เรียน คุณศุภชัยฯ ครับ

ในวันที่9-10 กพ.51นี้ทางชมรมฯเปิดทำการหรือเปล่าครับและเริ่มเปิดเวลาประมาณกี่โมงครับเพราะผมมาจากจังหวัดเชียงราย จึงมาเพื่อขอโอกาศกราบสักการะบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลอันสูงสุดแก่ตนเองและร่วมอนุโมทนากองบุญด้วยครับหรือคุณศุภชัยไม่ว่างจะมีเจ้าหน้าที่ชมรมท่านอื่นดูแลอยู่หรือไม่ครับ  

                 ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการตอบมาด้วยนะครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อุดม วันที่ตอบ 2008-01-03 19:45:29 IP : 203.113.51.5


ความคิดเห็นที่ 20 (1320854)
avatar
ธารธารา

อนุโมทนาครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารธารา วันที่ตอบ 2008-01-04 11:26:24 IP : 125.25.28.190


ความคิดเห็นที่ 21 (1324289)
avatar
อยากได้บุญ

อยากทราบว่ายังขาด ปัจจัยอีกมากไหมครับ

ถ้าร่วมสมทบทุนเดือนหน้า จะยังทันหรือเปล่าครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากได้บุญ วันที่ตอบ 2008-01-07 11:00:30 IP : 203.113.61.231


ความคิดเห็นที่ 22 (1324448)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)

เรียน คุณ อยากได้บุญ

ตอนนี้ยังค้างชำระประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทครับ

ซึ่งขณะนี้กำลังรอรูปภาพการถวายพระธาตุจากคุณจรินทร์เพื่อการบอกบุญต่อให้แล้วเสร็จครับ

โมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างกุศลผลบุญครั้งนี้ครับ สาธุ...

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) วันที่ตอบ 2008-01-07 12:38:05 IP : 125.25.193.105


ความคิดเห็นที่ 23 (1324456)
avatar
ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์)

เรียน คุณ อุดม

หากเดินทางมาชมรมฯในวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ นั้นคุณปราโมชและคณะอยู่ในช่วงเดินทางไปกาญจนบุรี เพื่อไปร่วมพิธีครอบรอบพระพุทธบาท ณ ถ้ำธารลอดใหญ่ จ.กาญจนบุรีครับ ซึ่งไม่กำหนดวันเดินทางกลับที่แน่นอน

แต่หากคุณ อุดม มีความประสงค์เดินทางมากราบพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมขอรับพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบูชานั้นสามารถติดต่อได้ที่ :-

คุณคมิก สุวรรณกูฏ โทร.๐๘๕-๑๓๕๐๓๕๖

หากมีความประสงค์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :-

๑.     คุณปราโมช ประสพสุขโชคมณี โทร.๐๘๖-๓๓๗๔๒๕๕

๒.    คุณมณียา  ณ อุบล  โทร.๐๘๓-๙๑๘๒๘๒๐

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภชัย เตชะวงศ์ไพโรจน์ (เว็บมาสเตอร์) วันที่ตอบ 2008-01-07 12:49:39 IP : 125.25.193.105


ความคิดเห็นที่ 24 (1324564)
avatar
ปุณฑวิชญ์

           ศรีกัลยานิวัฒนาอาลัยอาศิรวาทราชสดุดี

      น้อมเกล้าฯร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ     

แด่เบื้องบาทขัตติยราชนารีศรี 
                       

ขอพระองค์เสวยสวรรค์สุขาวดี          

แสงหนึ่งคือรุ้งงามปฐพีจิรัฐิติกาล
 
                                                    

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
                                           

ข้าพระพุทธเจ้า นายปุณฑวิชญ์ ฉัตรมงคลชาติ ประพันธ์

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุณฑวิชญ์ วันที่ตอบ 2008-01-07 14:10:49 IP : 124.120.173.203


ความคิดเห็นที่ 25 (1326487)
avatar
อุดม

ขอบคุณมากครับที่แจ้งให้ทราบ กำหนดการใหม่ผมจะพักอยู่ที่กรุงเทพฯระหว่างวันที่ 4-13  กพ. 2551 และอย่างไรก็จะรบกวนโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่ได้กรุณาแจ้งมาอีกทีนะครับ

  ( ทราบมาว่าทุกฯวันจันทร์ตอนเย็น จะมีการสวดมนต์เป็นพุทธบูชาเป็นประจำ ใช่หรือไม่ครับ )                   

ผู้แสดงความคิดเห็น อุดม วันที่ตอบ 2008-01-08 19:37:44 IP : 203.113.51.6


ความคิดเห็นที่ 26 (1337834)
avatar
ไพจิตร
ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ไพจิตร วันที่ตอบ 2008-01-15 15:41:22 IP : 203.113.76.74


ความคิดเห็นที่ 27 (1356655)
avatar
เพื่อนชาวพุทธ
ไม่ทราบว่าหากร่วมทำบุญด้วยกับชมรมแล้ว จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้หรือไม่ครับ เพราะจะรวบรวมกับเพื่อนๆหลายคนอ่ะครับและเค้าก็มีถามกันเข้ามาครับ อีกอย่างเพื่อเป็นการยืนยันการมีตัวตนของชมรมอีกทั้งยืนยันว่าไม่ได้เอาเงินบริจาคไปเพื่อการอื่นะที่มิชอบอ่ะครับ ขอโทษด้วยนะครับ ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เพื่อนชาวพุทธ วันที่ตอบ 2008-01-30 11:14:09 IP : 58.137.26.254


ความคิดเห็นที่ 28 (1364889)
avatar
ชัยมงคล

ชัยมงคลสถาน ในกลุ่มพลังจิตพิชิตภัย

ขอร่วมทำบุญ 1,000 บาท ครับได้โอนเข้าบัญชี

ธ.กรุงศรี สาขา บางรัก เรียบร้อยแล้วครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัยมงคล วันที่ตอบ 2008-02-04 12:25:38 IP : 124.120.119.55


ความคิดเห็นที่ 29 (1383501)
avatar
เสาวณีย์

ไม่ทราบว่ายังร่วมทำบุญได้อีกหรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เสาวณีย์ วันที่ตอบ 2008-02-19 15:16:21 IP : 58.10.149.80


ความคิดเห็นที่ 30 (1390101)
avatar
สมาชิกชมรมฯ

ติดต่อร่วมบุญที่ชมรมฯได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกชมรมฯ วันที่ตอบ 2008-02-24 20:00:43 IP : 125.25.134.3


ความคิดเห็นที่ 31 (1390896)
avatar
มณียา ณ อุบล

โมทนากับทุกบุญค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มณียา ณ อุบล วันที่ตอบ 2008-02-25 12:57:35 IP : 125.25.155.55


ความคิดเห็นที่ 32 (1393792)
avatar
ธารธรรม

อนุโมทนาครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารธรรม วันที่ตอบ 2008-02-27 16:09:12 IP : 118.172.106.12


ความคิดเห็นที่ 33 (1401142)
avatar
บอย
โมทนาบุญด้วยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น บอย วันที่ตอบ 2008-03-06 15:28:00 IP : 125.25.93.58


ความคิดเห็นที่ 34 (1422891)
avatar
ที

สาธุ

สาธุ

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที วันที่ตอบ 2008-04-09 09:01:48 IP : 124.120.164.115


ความคิดเห็นที่ 35 (1429162)
avatar
อ.สราวุฒิ

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.สราวุฒิ วันที่ตอบ 2008-04-24 21:32:05 IP : 58.147.38.39


ความคิดเห็นที่ 36 (1433675)
avatar
ลูกพระพุทโธ

ขออนุโมทนาบูญด้วยครับ กับทุกท่านที่ช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยังยืนสืบไป อนุโมทนาสาธุ อนุโมทนาสาธุ อนุโมทนาสาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกพระพุทโธ วันที่ตอบ 2008-05-03 09:38:23 IP : 202.183.197.131


ความคิดเห็นที่ 37 (1469936)
avatar
45645456
สาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น 45645456 วันที่ตอบ 2008-06-04 16:13:25 IP : 222.123.76.80


ความคิดเห็นที่ 38 (1482722)
avatar
เพื่อการติดต่อทีดี
ผมอยากได้เบอร์ วัดคอกช้าง ยะลาช่วยบอกด้วยมาที่เบอร์084-0750280 ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น เพื่อการติดต่อทีดี (worapot-at-truecorp-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2008-06-17 13:47:19 IP : 210.86.223.245


ความคิดเห็นที่ 39 (1498980)
avatar
ชิน

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชิน วันที่ตอบ 2008-07-02 15:30:19 IP : 58.181.130.34


ความคิดเห็นที่ 40 (2890566)
avatar
สาธุ
สาธุ สาธุ สาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุ วันที่ตอบ 2008-10-19 14:59:38 IP : 124.121.63.105


ความคิดเห็นที่ 41 (2907268)
avatar
555555

ขอแจมหน่อยครับ

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปิดทอง-ลอดโบสถ์ ย่านกรุงเทพ ณ.วัดอู่ตะเภา, 21 ม.4 ซอยประชาอุทิศ ถนนฉลองกรุง, ลำผักชี, หนองจอก, กรุงเทพมหานคร, 10530,ตั้งแต่บัดนี้ ตค.08เป็นต้นไปครับ…..โดยเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา ใครมีโรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย และใครตั้งจิตอธิษฐานขอพรอันใดก็จะได้รับความสมหวัง..เข้าบอกบางwebไม่ได้.....ใครบอกต่อขอให้ได้บุญมากๆครับ.......สาธุ...()…..ขอบคุณเจ้าของwebmaster ครับ

แผนที่วัดครับ

http://www.zoomhit.com/map/result.jsp?addr=8462&lang=th&loc=7TvANjv2NAEDNA1wYWvmaWvP7TcFN37FJnRpbWUP7TvANjv2NAEDNyZw9Xv(&name=%C7%D1%B4%CD%D9%E8%B5%D0%E0%C0%D2

ผู้แสดงความคิดเห็น 555555 วันที่ตอบ 2008-11-25 10:26:42 IP : 61.19.90.30


ความคิดเห็นที่ 42 (2931544)
avatar
ศุนยตา

โมทนาสาธุ ครับ

     ขอสอบถามนอกเรื่องงานบุญนี้นิดหนึ่งครับ ที่บ้านผมมีพระบรมสารีกธาตุอยู่หลายพระองค์ มีความคิดว่าอยากหาเจดีย์บรรจุให้สมกับพระเกียรติ์และพระบารมีเท่าที่เราจะทำได้ เผอิญมาเห็นครอบแก้วที่งดงามสมกับความตั้งใจ จึงใคร่รบกวนสอบถามว่า จะติดต่อที่ใดที่สามารถสร้างครอบแก้วสวยงานเช่นนี้ได้ครับ

ขอโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุนยตา วันที่ตอบ 2009-01-11 02:29:26 IP : 58.137.55.113ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.