ReadyPlanet.com


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า84,000กองสร้างเจดีย์"หลวงตาแตงอ่อน"ครบรอบ87 ปี
avatar
tay


ขอเชิญร่วมทำบุญ
บริจาคทองคำและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
จำนวน 84,000 กอง กองละ 999 บาท(หรือตามกำลังศรัทธา)
เพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พิพิธภัณฑ์
หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
ฉลองอายุวัฒนะมงคลครบรอบ 87 ปี
ณ วัดกัลยาณธัมโม ( วัดโชคไพศาล )บ้านหนองนาหาร,
สมสนุก ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
วันที่ 12- 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552


**********************************************************************



อนึ่งพระคุณท่านองค์หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโมได้มีดำริสร้างพระมหาะตุเจดีย์ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 45 เมตร จำนวน 3 ชั้น ยอดของเจดีย์ทำด้วยทองคำ บริเวณรอบพระมหาธาตุเจดีย์มีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี งบประมาณค่าการก่อสร้าง 50,000,000 บาท

 

 


เนื่องในโอกาสพระคุณท่านองค์หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม มีอายุครบรอบ 87 ปี 66 พรรษา (เฉพาะญัตติธรรมยุต ) วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งท่านเป็นพระมหาเถระที่มอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์และได้จำพรรษาศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านหลวงปุ่มั่น ภูริทัตโต นานถึง 2 พรรษา และเป็นพระมหาเถระพระธุดงคกรรมฐานผู้มีอายุพรรษาสูงสุดของจังหวัดสกลนครในขณะนี้ มีปฏิปทาข้อวัตร ศีลาจารวัตรอันงดงาม และด้วยความเมตตาของท่านไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทั้งทางโลกและทางธรรมสุดที่จะพรรณาอันน่าเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 3
2. เพื่อบรรจุพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
3. เพื่อประดิษฐานอัฐิธาตุและรูปเหมือนพระบูรพาจารย์พระธุดงคกรรมฐาน 5 องค์ ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริมัตโต หลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ ( หลวงปู่จูม พันธุโล ) หลวงปู่สีลา อิสสโร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ชั้นที่ 2
4. เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ชั้นที่ 2
5. เพื่อน้อมเกล้วถวายพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
6. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา สถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศชั้นที่ 1


 

อานิสงส์แห่งการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ


เป็นที่รักของภรรยาหรือสามี เป็นเศรษฐีทุกชาติไป ภยันตรายใดๆไม่แผ้วพาน มียศบริวารพร้อมพรักเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ ผิวพรรณผุดผ่องดั่งทองคำ เป็นผู้นำของมวลชน กุศลดลให้เกิดเป็นพระราชา จะบรรลุอภิญญาทั้งหก ปิดประตูนรกโลกันต์ ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด บังเกิดเป็นจอมเทวดา สมความปรารถนาทุกประการ ( สรุปจากคำภีร์ขุททกนิกาย อปทานและคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม 1 )


 

กำหนดการ


 

วัน พุธ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552


เวลา 09.00 น. รับบริจาคทองคำและตั้งกองผ้าป่ามหากุศล 84,000 กองกองละ 999 บาท
18.00 น. พระเถรานุเถระและฆราวาสทำวัตรเย็น
19.00 น. พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่องค์ หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
20.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาภาคปฏิบัติอบรมจิตภาวนาโดยพระเถราจารย์

 

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552


เวลา 07.00 น. พระเถรานุเถระบิณฑบาต
08.00 น. พิธีแสดงมุทิตาจิตสักการะและกราบคารวะขอขมาพระคุณท่านหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
08.10 น. พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 84,000 กอง กองละ 999 บาทและทองคำถวายแด่องค์หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
10.00 น. พิธีมอบอาคารเรียน “ 87 ปี หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ” ณ รร.บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา บ. หนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
 

( เสร็จพิธีรับของที่ระลึก )


 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้โดยวิธีดังนี้


1. ถวายหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม โดยตรงที่วัดและระบุในใบปวารณาบัตรว่า “ สร้างเจดีย์ ”
2. ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.วานรนิวาส 47120
3. เช็คขีดคร่อม ( A/C Payee Only )
ในนามหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
4. โอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี : พระอาจารย์แตงอ่อน กัลยาณธัมโม
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา สาขา : วานรนิวาส
ประเภท : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 181- 1 – 35549 -1
5. สำหรับท่านใดต้องการ “ ใบอนุโมทนาบัตร ” กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการทำบุญพร้อมทั้งชื่อ- สกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน มาตามที่อยู่วัดกัลยาณธัมโม
( วัดโชคไพศาล )
6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
1. คุณปรีชา บุตรศรี โทร. 081-4881587
2 . คุณชื่นจิตร ธนาฤกษ์มงคล โทร. 081-2856834
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปณิธานธนสารสมบัติตลอดกาลนานเทอญ.



ผู้ตั้งกระทู้ tay โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-26 16:54:34 IP : 58.9.15.188


Copyright © 2010 All Rights Reserved.