ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถจตุรมุข (หลวงพ่อโต ซำปอกง) วัดบ้านน้อยท่าทอง จ.พิษณุโลก
avatar
ธราศักดิ์


ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้างอุโบสถ วิหารทานมหาทานบารมี
ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญเพื่อขอเรียนเชิญคณะผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
 
ด้วยทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้น
มีขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 21 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงไทยจตุรมุข
ในระหว่างนี้ทางวัดบ้านน้อยท่าทองกำลังดำเนินการ
มุงกระเบื้องหลังคา ก่ออิฐฝาผนัง และยกช่อฟ้าอุโบสถต่อไป

รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างเสาอุโบสถ
เสารับคานบนมุขหน้า มุขข้าง มุขหลัง ทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 4 ต้น
(รายการนี้มีเจ้าภาพแล้ว 15 ต้น ทางวัดยังต้องการรับบริจาคอีก 1 ต้น)
รายการนี้มีจำนวน 16 ต้น ต้นละ 30,000 บาท มีดังนี้
1. คุณกุลณัฐฐา ชีวะอิสระตระกูล และครอบครัว พร้อมคณะศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
2. ร้านจิตรวรรณ วัสดุก่อสร้าง และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
3. ร้านเจ๊โม สังฆภัณฑ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
4. คุณพูลสุข ตันประเสริฐ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
5. คุณประดับ คุณระเวียง ฉิมปราง และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
6. คุณอภิจิตร คุณกมลทิพย์ ฤทธิรัศมี และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
7. คุณพ่อครอบ คุณแม่ลำใย โนนจาด คุณประหยัด คุณสุดาพร โนนจาด และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
8. คุณแม่ระเบียบ โมจ้อย คุณจักรกฤษ ชุนกองฮอ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
9. คุณทิพย์ พวงบุปผา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
10. คุณจารุวรรณ แสงปัญญา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
11. คุณยุพิน เกตุอนงค์ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
12. อบต.เอื้อมเดช วิเศษทักษ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
13. คุณแม่ปิ่น ศรีสุพรรณ คุณพรรณี ศรีสุพรรณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
14. คุณพ่อแปลก คุณแม่บุปผา สระทองบุตร คุณพ่อสมบูรณ์ คุณแม่ประจวบ หมื่นจง เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
15. คุณสมศักดิ์ คุณวรางคณา โสฬสลิขิต คุณศีลวันต์ โสฬสลิขิต
คุณปาณัสม์ โสฬสลิขิต ด.ญ.พิชย์ณิศา โสฬสลิขิต เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
16. ..........ยังไม่มีผู้ประสงค์บริจาค..........
------------------------------------------------------------------
เสาข้างรับคานบน
(รายการนี้มีเจ้าภาพแล้ว 17 ต้น ทางวัดยังต้องการรับบริจาคอีก 1 ต้น)
รายการนี้มีจำนวน 18 ต้น ต้นละ 20,000 บาท มีดังนี้
1. สิบเอกโรมรัญ (สารวัตรทหาร) คุณหทัยพฤกษ์ ด.ญ.เบญญาภา คุณมี เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
2. คุณอุดม นิไทรโยค / คุณบริบูรณ์ คุณคนึงนิตย์ แซ่โค้ว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
3. คุณธีรวัฒน์ ศรีโรจนกุล พร้อมด้วยครอบครัวศรีโรจนกุล เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
4. ครอบครัววรรณโณ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น อุทิศให้ พ่อประเทือง แม่ทวี วรรณโณ
5. ครอบครัวโฉมเฉลา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น อุทิศให้ พ่ออุดม แม่ดุก น.ส.สมหมาย โฉมเฉลา
6. ครอบครัวเอี่ยมละออ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
7. คุณลูกคิด ฤทธิ์รัศมี (จากประเทศนอร์เวย์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
8. คุณมนิดา แทนกลาง (จากประเทศนอร์เวย์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
9. คุณพ่อวน คุณแม่ประจง / อบต.อะรัญ ภู่จันทร์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
10. ครอบครัวเตชะโชควารี ครอบครัวลีวงศ์เจริญ ครอบครัวทรงศิริกุล
ครอบครัวทรัพย์พลอย พร้อมคณะศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
11. คุณแม่อุดมรัตน์ เรืองปรัชญา คุณอุบลรัตน์ รูบิทชุน - เรืองปรัชญา
คุณแม่ลิซซี่ รูบิทชุน คุณโยเซฟ รูบิทชุน คุณปาทริก รูบิทชุน (จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
12. คุณพ่อวิรัตน์ คุณแม่สำรวย คำศรี คุณเอกชัย คำศรี คุณเฉลิมพล คำศรี เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
13. คุณอุบลรัตน์ รูบิทชุน - เรืองปรัชญา (จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
อุทิศให้ คุณพ่ออดิศักดิ์ เรืองปรัชญา คุณอนุสรณ์ เรืองปรัชญา
14. อาจารย์มงคล คุณสุรัตน์ บุญกอแก้ว และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
15. คุณธีรวัฒน์ ศรีโรจนกุล พร้อมด้วยครอบครัวศรีโรจนกุล เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
16. คุณแม่รวงทอง ชิเดนทรีย์ คุณกรณินทร์ ชิเดนทรีย์
ด.ญ.ณัฐวรา สุขศรีการ ด.ช.ธนโชติ สุขศรีการ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
17. คุณพรชัย เนติขจร คุณครองภพ อาชววงศ์ทิพย์ คุณสุพจน์ ชีวชื่น
คุณพนมกร ศิริพงษ์มงคล และครอบครัว พร้อมคณะศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
18. ..........ยังไม่มีผู้ประสงค์บริจาค..........

 
หมายเหตุ ทางวัดจะสลักรายนามทุกเจ้าภาพบนแผ่น***อ่อนฝังต้นเสาอุโบสถทุกต้น

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาค
เป็นเจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุขหลังนี้
โดยสามารถบริจาคหรือสละทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ
เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ *** ทราย อิฐ ฯลฯ เป็นต้น


โดยสามารถติดต่อสอบถาม และแจ้งความประสงค์ได้ที่
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
โทร. 086-2012390


หรือที่
นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (ผู้ประสานงาน)
โทร. 083-8707964
อีเมล์
tana_386@hotmail.com


หรือมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคหรือสละทุนทรัพย์
เพื่อร่วมก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
เรียนเชิญได้ที่


ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 620-0-02046-6
ชื่อบัญชี นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ
สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ประเภท สะสมทรัพย์


หรือสามารถส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
วัดบ้านน้อยท่าทอง
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180


--------------------------------------------------------------
เนื่องจากวัดตั้งในเขตชนบทของต่างจังหวัด การประชาสัมพันธ์บอกบุญจึงไม่ทั่วถึง
การนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกบุญต่อๆ ไปด้วยครับ
โดยทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก
และเพื่อให้การก่อสร้างอุโบสถได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ต่อไป
นิพพานํ ปจฺจโย โหตุ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ


ชมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถวัดบ้านน้อยท่าทอง ได้ที่
เว็บไซต์ข้อมูลวัดบ้านน้อยท่าทอง
www.watbannoitatong.ob.tc


สุดท้ายของวาระโอกาสอันเป็นอุดมมงคลนี้
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง)
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินราช ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธโสธร
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินสีห์ ขออำนาจพุทธานุภาพพระศรีศาสดา
และอำนาจพุทธานุภาพพระพุทธปฏิมากรที่ทรงบารมีและศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
อีกทั้งพระบารมี พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสยามเทวาธิราช
ได้โปรดอำนวยผล และประทานพรให้ผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน ทุกๆ เจ้าภาพ
จงมีความสุข จงมีความเจริญ จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง
จงสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา
และสิริเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ
นิพพานํ ปจฺจโย โหตุ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ


ผู้ตั้งกระทู้ ธราศักดิ์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-29 23:49:57 IP : 118.172.136.17


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (3278981)
avatar
ธราศักดิ์
ขอเชิญร่วมบุญมหากุศล สร้างอุโบสถ วิหารทานมหาทานบารมี
ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญเพื่อขอเรียนเชิญคณะผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
 
ด้วยทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้น
มีขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 21 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทรงไทยจตุรมุข
ในระหว่างนี้ทางวัดบ้านน้อยท่าทองกำลังดำเนินการ
มุงกระเบื้องหลังคา ก่ออิฐฝาผนัง และยกช่อฟ้าอุโบสถต่อไป

รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างเสาอุโบสถ
เสารับคานบนมุขหน้า มุขข้าง มุขหลัง ทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 4 ต้น
(รายการนี้มีเจ้าภาพครบแล้ว)
รายการนี้มีจำนวน 16 ต้น ต้นละ 30,000 บาท มีดังนี้
1. คุณกุลณัฐฐา ชีวะอิสระตระกูล และครอบครัว พร้อมคณะศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
2. ร้านจิตรวรรณ วัสดุก่อสร้าง และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
3. ร้านเจ๊โม สังฆภัณฑ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
4. คุณพูลสุข ตันประเสริฐ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
5. คุณประดับ คุณระเวียง ฉิมปราง และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
6. คุณอภิจิตร คุณกมลทิพย์ ฤทธิรัศมี และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
7. คุณพ่อครอบ คุณแม่ลำใย โนนจาด คุณประหยัด คุณสุดาพร โนนจาด และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
8. คุณแม่ระเบียบ โมจ้อย คุณจักรกฤษ ชุนกองฮอ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
9. คุณทิพย์ พวงบุปผา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
10. คุณจารุวรรณ แสงปัญญา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
11. คุณยุพิน เกตุอนงค์ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
12. อบต.เอื้อมเดช วิเศษทักษ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
13. คุณแม่ปิ่น ศรีสุพรรณ คุณพรรณี ศรีสุพรรณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
14. คุณพ่อแปลก คุณแม่บุปผา สระทองบุตร คุณพ่อสมบูรณ์ คุณแม่ประจวบ หมื่นจง เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
15. คุณสมศักดิ์ คุณวรางคณา โสฬสลิขิต คุณศีลวันต์ โสฬสลิขิต
คุณปาณัสม์ โสฬสลิขิต ด.ญ.พิชย์ณิศา โสฬสลิขิต เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
16. น.ต.นิติรักข์ การดี ร.น. พร้อมด้วยคณะศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
------------------------------------------------------------------
เสาข้างรับคานบน
(รายการนี้มีเจ้าภาพแล้ว 17 ต้น ทางวัดยังต้องการรับบริจาคอีก 1 ต้น)
รายการนี้มีจำนวน 18 ต้น ต้นละ 20,000 บาท มีดังนี้
1. สิบเอกโรมรัญ (สารวัตรทหาร) คุณหทัยพฤกษ์ ด.ญ.เบญญาภา คุณมี เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
2. คุณอุดม นิไทรโยค / คุณบริบูรณ์ คุณคนึงนิตย์ แซ่โค้ว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
3. คุณธีรวัฒน์ ศรีโรจนกุล พร้อมด้วยครอบครัวศรีโรจนกุล เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
4. ครอบครัววรรณโณ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น อุทิศให้ พ่อประเทือง แม่ทวี วรรณโณ
5. ครอบครัวโฉมเฉลา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น อุทิศให้ พ่ออุดม แม่ดุก น.ส.สมหมาย โฉมเฉลา
6. ครอบครัวเอี่ยมละออ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
7. คุณลูกคิด ฤทธิ์รัศมี (จากประเทศนอร์เวย์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
8. คุณมนิดา แทนกลาง (จากประเทศนอร์เวย์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
9. คุณพ่อวน คุณแม่ประจง / อบต.อะรัญ ภู่จันทร์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
10. ครอบครัวเตชะโชควารี ครอบครัวลีวงศ์เจริญ ครอบครัวทรงศิริกุล
ครอบครัวทรัพย์พลอย พร้อมคณะศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
11. คุณแม่อุดมรัตน์ เรืองปรัชญา คุณอุบลรัตน์ รูบิทชุน - เรืองปรัชญา
คุณแม่ลิซซี่ รูบิทชุน คุณโยเซฟ รูบิทชุน คุณปาทริก รูบิทชุน (จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
12. คุณพ่อวิรัตน์ คุณแม่สำรวย คำศรี คุณเอกชัย คำศรี คุณเฉลิมพล คำศรี เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
13. คุณอุบลรัตน์ รูบิทชุน - เรืองปรัชญา (จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
อุทิศให้ คุณพ่ออดิศักดิ์ เรืองปรัชญา คุณอนุสรณ์ เรืองปรัชญา
14. อาจารย์มงคล คุณสุรัตน์ บุญกอแก้ว และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
15. คุณธีรวัฒน์ ศรีโรจนกุล พร้อมด้วยครอบครัวศรีโรจนกุล เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
16. คุณแม่รวงทอง ชิเดนทรีย์ คุณกรณินทร์ ชิเดนทรีย์
ด.ญ.ณัฐวรา สุขศรีการ ด.ช.ธนโชติ สุขศรีการ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
17. คุณพรชัย เนติขจร คุณครองภพ อาชววงศ์ทิพย์ คุณสุพจน์ ชีวชื่น
คุณพนมกร ศิริพงษ์มงคล และครอบครัว พร้อมคณะศรัทธา เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น
18. ..........ยังไม่มีผู้ประสงค์บริจาค..........

หมายเหตุ ทางวัดจะสลักรายนามทุกเจ้าภาพบนแผ่น***อ่อนฝังต้นเสาอุโบสถทุกต้น

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาค
เป็นเจ้าภาพก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุขหลังนี้
โดยสามารถบริจาคหรือสละทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้อ
เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ *** ทราย อิฐ ฯลฯ เป็นต้น


โดยสามารถติดต่อสอบถาม และแจ้งความประสงค์ได้ที่
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
โทร. 086-2012390


หรือที่
นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (ผู้ประสานงาน)
โทร. 083-8707964
อีเมล์
tana_386@hotmail.com


หรือมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคหรือสละทุนทรัพย์
เพื่อร่วมก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
เรียนเชิญได้ที่


ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 620-0-02046-6
ชื่อบัญชี นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ
สาขา ย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ประเภท สะสมทรัพย์


หรือสามารถส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
วัดบ้านน้อยท่าทอง
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180


--------------------------------------------------------------
เนื่องจากวัดตั้งในเขตชนบทของต่างจังหวัด การประชาสัมพันธ์บอกบุญจึงไม่ทั่วถึง
การนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกบุญต่อๆ ไปด้วยครับ
โดยทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก
และเพื่อให้การก่อสร้างอุโบสถได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ต่อไป
นิพพานํ ปจฺจโย โหตุ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ


ชมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถวัดบ้านน้อยท่าทอง ได้ที่
เว็บไซต์ข้อมูลวัดบ้านน้อยท่าทอง
www.watbannoitatong.ob.tc


สุดท้ายของวาระโอกาสอันเป็นอุดมมงคลนี้
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง)
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินราช ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธโสธร
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินสีห์ ขออำนาจพุทธานุภาพพระศรีศาสดา
และอำนาจพุทธานุภาพพระพุทธปฏิมากรที่ทรงบารมีและศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
อีกทั้งพระบารมี พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสยามเทวาธิราช
ได้โปรดอำนวยผล และประทานพรให้ผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน ทุกๆ เจ้าภาพ
จงมีความสุข จงมีความเจริญ จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง
จงสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา
และสิริเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ
นิพพานํ ปจฺจโย โหตุ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
ผู้แสดงความคิดเห็น ธราศักดิ์ วันที่ตอบ 2011-01-30 01:10:39 IP : 118.172.136.17ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.