ReadyPlanet.com


ขอเชิญ พุทธศาสนาสนิกชน ร่วมทำบุญ กับโครงการ ธรรมจาริกสัญจรนำธรรมะห่มดอย
avatar
พระบรรเจิด กิตฺติสาโร


 
โครงการธรรมจาริกสัญจรนำธรรมะห่มดอย

           พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย ทั้งการปกครอง กฎหมาย และวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรือง และความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทยตลอดมา โครงการพระธรรมจาริกได้เดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๐๘ จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ ๔๕ อันเป็นปีที่เท่ากับการประกาศพระศาสนาของพระศาสดา ด้วยเหตุนี้ คณะพระธรรมจาริกจึงได้ร่วมสร้างมหาบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ผนึกพลังสามัคคีพระสงฆ์ทั่วไทย ในโครงการ “ธรรมจาริกสัญจรนำธรรมะห่มดอย” เพื่อให้เกิดกระแสแห่งความร่มเย็น และความร่วมมือใน การสร้างสรรค์สังคมคนดอย สู่สังคมคุณธรรม สังคมเข้มแข็ง สังคมไม่ทอดทิ้งกัน และสังคมแห่งประชาธิปไตย ด้วยหลักพุทธธรรม นำไปสู่ต้นแบบทางศีลธรรม เพื่อความสงบ สามัคคี และสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นทั่วทุกผืนดอย
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมบริจาคปัจจัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค และร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอัฐบริขารของพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ ๔๕ ปี โครงการพระธรรมจาริก และเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นเกียรติคุณแก่แผ่นดินไทยสืบไป

วัตถุประสงค์โครงการ
-  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนากับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง
-  เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจแก่ชาวไทยภูเขา
-  เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ ๔๕ ปี พระธรรมจาริก

พื้นที่ดำเนินการ
เขตชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน  ๑๕๐ หย่อมบ้าน  ๕  ตำบล
ได้แก่  ตำบลอมก๋อย  ตำบลสบโขง ตำบลนาเกียน  ตำบลแม่ตื่น และตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

๑๐  มกราคม ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓


กิจกรรม
 • ออกจาริกสัญจรตามหมู่บ้านชาวเขา

 • แสดงพระธรรมเทศนา ออกบิณฑบาต

 • นำชาวบ้านทำวัตรสวดมนต์เย็น

 • สงเคราะห์ เครื่องอุปโภค บริโภค

 • อบรมศีลธรรมในชุมชนและโรงเรียน

 • อบรมค่ายคุณธรรม  จริยธรรม

 • บวชป่า  ปลูกป่า 
 
 • แสดงตนเป็นพุทธมามกะ


ร่วมบุญสนับสนุนโครงการ
    
 • ผ้าไตรจีวรสีเหลือง  ไตรละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน   ๗๕   ไตร

 •   กลด มุ้งกลด ผ้าคลุมกลด และผ้ารองปู ชุดละ  ๑,๓๕๐ บาท    จำนวน   ๗๕ ชุด

 •    ปัจจัยในการสนับสนุนเป็นค่าภัตตาหารและน้ำปานะ

 •   สิ่งของเครื่องอุปโภค  บริโภค และยารักษาโรคติดต่อการบริจาค  สอบถามรายละเอียดได้ที่
    สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๑-๙๙๖
    สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร (สำนักงานชาวเขา) ศาลาธรรมชินราชฯ
    โทร.๐-๒๒๘๐-๒๒๗๓ และ ๐-๒๖๒๘๗-๙๔๗ โทรสาร.๐-๒๖๒๘๗-๙๔๗
    
www.Phradoi.com
    Email  :  
tammajarika@hotmail.com

หรือบริจาคโดยโอนเงินทางธนาคารได้ที่

    ธนาคาร กรุงไทย  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขบัญชี ๔๕๖-๐-๐๘๑๖๓-๘  ชื่อบัญชี   กองทุนสนับสนุนงานพระธรรมจาริก

    ธนาคาร กสิกรไทย   สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขบัญชี ๕๕๗-๒-๐๓๘๐๗-๘ ชื่อบัญชี   กองทุนสนับสนุนงานพระธรรมจาริก

    ธนาณัติ สั่งจ่าย ที่ พระเทพโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๐๐


ผู้ตั้งกระทู้ พระบรรเจิด กิตฺติสาโร โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2009-11-03 09:53:07 IP : 124.157.187.238


Copyright © 2010 All Rights Reserved.