ReadyPlanet.com


ร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถสำนักสงฆ์ร่องเสือเต้น จ.เชียงราย
avatar
กฤษฏิ์


ประวัติความเป็นมาของสำนักสงฆ์ร่องเสือเต้น

ประวัติเดิมของบ้านร่องเสือเต้นนั้นเมื่อ 80 ปีก่อน สมัยนั้นยังไม่มีบ้านคนอาศัยมากสัตว์ป่ามีมาก โดยเฉพาะเสือ มันชอบกระโดดข้ามแม่น้ำไปมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ร่องเสือเต้น” โดยได้ทราบจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านในสมัยนั้น สภาพที่ดินเดิมเป็นแหล่งน้ำกก เป็นร่องใหญ่ไหลผ่าน ชาวบ้านเรียกกันว่า “หนองปลาซะลาก(ปลาสลิด)” ต่อมาหลายปีจึงตื้นเขิน ทางตำบลริมกกจึงขอเป็นที่ทำการของสภาตำบลริมกก และเวลาต่อมาสภาตำบลริมกก ต้องย้ายออกไปเพราะทางเทศบาลเมืองเชียงรายทำการขยายเขตเทศบาล ทำให้ชุมชนร่องเสือเต้นเข้าไปอยู่ในการปกครองของเทศบาล ที่ทำการสภาตำบลริมกก (เก่า) ก็ถูกว่างเปล่าลง

                ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้มีกลุ่มผู้สูงอายุและคณะกรรมการชุมชนร่องเสือเต้นได้ไปกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นาม “พระเทพรัตนมุนี” เรื่องการขอจัดตั้งที่ สำนักสงฆ์โดยใช้สถานที่ทำการสภาตำบลริมกก(เก่า) แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ผลที่ชัดเจน หลังจากนั้นไม่นานนักกลุ่มผู้สูงอายุและคณะกรรมการชุมชนทุกท่านได้เข้าไปกราบนมัสการ เจ้าคณะจังหวัดอีกครั้งโดยนิมนต์พระเลขาเจ้าคณะจังหวัด นาม “พระครูพิพัฒน์รัตนพงษ์” เพื่อไปเทศน์วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 (เหนือ) ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2539 และมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเจ้าคณะจังหวัดเรื่องการขออนุญาตสร้างสำนักสงฆ์ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ท่านเจ้าคณะก็ได้เอ่ยในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการมอบพุทธรูป ปางปราบมาร หน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ไว้ให้กราบไหว้บูชาที่พักสงฆ์ร่องเสือเต้น

                หลังจากที่ได้รับข่าวดีจากท่านเข้าคณะจังหวัด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2539 จึงได้นำข่าวที่ได้รับทราบมาเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุมชนแล้วเสร็จจึงมีมติออกมาว่า ทุกคนเห็นพร้องต้องกันที่จะทำให้ชุมชนร่องเสือเต้นมีสำนักสงฆ์เกิดขึ้น

                ในวันที่ 22 ธันวาคม 2539 ชาวบ้านชุมชนร่องเสือเต้นทุกหลังคาเรือน ต่างร่วมมือร่วมใจกันอย่างสามัคคี ในการจัดทำขบวนเคลื่อนไปรับพระพุทธรูป โดยมีขบวนรถยนต์ยาว 150 เมตร นำพระพุทธรูปจากวัดพระแก้ว มาประดิษฐานไว้ที่ทำการสภาตำบล(เก่า) หรือบริเวณสำนักสงฆ์ปัจจุบัน และต่อมาในวันที่ 3 มกราคม 2540 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 1 เป็นวันแต่งดาพิธีการเบิกพระเนตรพระประธาน และต่อมาปลายปี 2540 คณะกรรมการและคณะศรัทธาได้พร้อมใจกันนิมนต์พระมาจำอยู่ ณ สำนักสงฆ์ คือ ท่านพระทนงศักดิ์  กตสาโร(เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์องค์ปัจจุบัน) ซึ่งได้นิมนต์จากวัดสันทรายใหม่ และหลังจากนั้นมาสำนักสงฆ์ร่องเสือเต้นก็มีการพัฒนาตามลำดับอย่างต่อเนื่อง

                และด้วยครั้งนี้ทางสำนักสงฆ์ร่องเสือเต้นพร้อมด้วยคณะศรัทธาทั้งหลาย ได้ดำเนินการก่อสร้างพระวิหารขึ้นจำนวน 1 หลัง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นศาสนสมบัติในการประกอบศาสนกิจ และกิจกรรมของประชาชนทั่วไป ในการส่งเสริมอบรมหลักศีลธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปในการเข้าถึงหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา จึงดำริจัดสร้างขึ้นแต่ด้วยทั้งนี้ยังขาดทุนทรัพย์ ทุนปัจจัยในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ทางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาชุมชนร่องเสือเต้นใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสมทบทุนในการก่อสร้างวิหารเพื่อเป็นศาสนสมบัติ ในการประกอบศาสนกิจและกิจทั่วไปของประชาชนและเพื่อลูกหลานสืบต่อไป

                ทางสำนักสงฆ์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์จากท่านพุทธบริษัททั้งหลาย และขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่อยากร่วมสนับสนุนการก่อสร้างพระวิหารเพื่อเป็นศาสนสมบัติให้กับทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันในการสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นได้มีอายุครบถึง 5000 ปีตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ และขออนุโมทนาผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันให้ทาน โดยการสละทรัพย์สมบัติต่างๆในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไป

“ขอให้ทุกท่านรวยในชาตินี้  นิพพานในชาตินี้เทอญ”

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                อนุโมทนาสาธุ

 

 

อานิสงส์ว่าด้วยการทำทานรูปแบบต่างๆ ได้รับผลตามลำดับโดยสังเขป ดังนี้
* การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
   อานิสงฆ์ไม่เท่าถวายสังฆทานต่อหมู่สงฆ์ ๔ รูป ขึ้นไป ๑ ครั้ง
* การถวายสังฆทานต่อหมู่สงฆ์ ๔ รูป ขึ้นไป ๑๐๐ ครั้ง
   อานิสงส์ไม่เท่าถวายวิหารทาน (เช่น สร้างโบสถ์ ,กุฎิ , ศาลา/ ส้วม ) ๑ ครั้ง
   นับรวมถึงการบูรณะซ่อมแซมด้วยให้ใช้การได้ดีดังเดิมด้วย

* การร่วมสร้าง วิหารทาน อันรวมถึงการร่วมสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อกิจการแห่งศาสนสงฆ์นี้ องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มีอานิสงฆ์มากกว่า การทำสังฆทาน ถึง ๑๐๐ ครั้ง ซึ่งจะช่วยสงเคราะห์ ยังประโยชน์แก่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัท ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ตราบสิ้นกาลนานแล้ว ยังช่วยเสริมให้การบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ โดยเฉพาะการทำทานบารมี ให้เต็มเปี่ยมยิ่งๆ ขึ้นไป อันเสมือนจะส่งเร่งการบรรลุมรรคผล ตัดอาสวกิเลสได้ ในที่สุด

อานิสงส์ว่าด้วยการทำทานรูปแบบต่างๆ ได้รับผลตามลำดับโดยสังเขป ดังนี้

 การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
อานิสงฆ์ไม่เท่าถวายสังฆทานต่อหมู่สงฆ์ ๔ รูป ขึ้นไป ๑ ครั้ง
 การถวายสังฆทานต่อหมู่สงฆ์ ๔ รูป ขึ้นไป ๑๐๐ ครั้ง
อานิสงส์ไม่เท่าถวายวิหารทาน (เช่น สร้างโบสถ์ ,กุฎิ , ศาลา/ ส้วม ) ๑ ครั้ง
- -นับรวมถึงการบูรณะซ่อมแซมด้วยให้ใช้การได้ดีดังเดิมด้วย

การร่วมสร้าง วิหารทาน อันรวมถึงการร่วมสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อกิจการแห่งศาสนสงฆ์นี้ องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มีอานิสงฆ์มากกว่า การทำสังฆทาน ถึง ๑๐๐ ครั้ง ซึ่งจะช่วยสงเคราะห์ ยังประโยชน์แก่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัท ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ตราบสิ้นกาลนานแล้ว ยังช่วยเสริมให้การบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ โดยเฉพาะการทำทานบารมี ให้เต็มเปี่ยมยิ่งๆ ขึ้นไป อันเสมือนจะส่งเร่งการบรรลุมรรคผล          ตัดอาสวกิเลสได้ ในที่สุด

 

อานิสงส์ว่าด้วยการทำทานรูปแบบต่างๆ ได้รับผลตามลำดับโดยสังเขป ดังนี้

 การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
อานิสงฆ์ไม่เท่าถวายสังฆทานต่อหมู่สงฆ์ ๔ รูป ขึ้นไป ๑ ครั้ง
 การถวายสังฆทานต่อหมู่สงฆ์ ๔ รูป ขึ้นไป ๑๐๐ ครั้ง
อานิสงส์ไม่เท่าถวายวิหารทาน (เช่น สร้างโบสถ์ ,กุฎิ , ศาลา/ ส้วม ) ๑ ครั้ง
- -นับรวมถึงการบูรณะซ่อมแซมด้วยให้ใช้การได้ดีดังเดิมด้วย

การร่วมสร้าง วิหารทาน อันรวมถึงการร่วมสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อกิจการแห่งศาสนสงฆ์นี้ องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มีอานิสงฆ์มากกว่า การทำสังฆทาน ถึง ๑๐๐ ครั้ง ซึ่งจะช่วยสงเคราะห์ ยังประโยชน์แก่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัท ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า ให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ตราบสิ้นกาลนานแล้ว ยังช่วยเสริมให้การบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ โดยเฉพาะการทำทานบารมี ให้เต็มเปี่ยมยิ่งๆ ขึ้นไป อันเสมือนจะส่งเร่งการบรรลุมรรคผล          ตัดอาสวกิเลสได้ ในที่สุด

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ (วิหาร) สำนักสงฆ์ร่องเสือเต้น

1.        เสากลมด้านในวิหาร                              จำนวน 10 ต้นๆ ละ                                15,000 บาท (คงค้าง 5 ต้น)

2.        เสาเหลี่ยมรอบวิหาร                               จำนวน 18 ต้นๆ ละ                                10,000 บาท (คงค้าง 10 ต้น)

3.        เสาหน้าวิหาร                                          จำนวน 4 ต้นๆ ละ                  15,000 บาท (คงค้าง 2 ต้น)

4.        แท่นพระประธานในวิหาร                                                                     100,000 บาท (จองแล้ว)

5.        บันไดนาคขึ้นลงด้านหน้าวิหาร                                                             120,000 บาท (จองแล้ว)

6.        หน้าบรรณ(หน้าแหนบ) พร้อมประดับลวดลาย                                     350,000 บาท (จองแล้ว)

7.        ช่อฟ้า                                                       จำนวน 6 ต้นๆ ละ                  10,000 บาท (คงค้าง 3 ต้น)

8.        เฉพาะช่อฟ้าเอกด้านหน้า (พิเศษตัวละ)                                                 20,000 บาท (จองแล้ว)

9.        ไบระกา (บังลม)                                     จำนวน 36 ต้นๆ ละ                                6,500 บาท(คงค้าง 35 ตัว)

10.     กระเบื้องมุงหลังคาวิหารแบบใบโพธิ์จากโรงงาน ตารางเมตรละ          500 บาท

11.     ซุ้มประตูใหญ่                                         1 ช่องๆ ละ                              50,000 บาท

12.     ซุ้มประตูเล็ก                                           4 ช่องๆ ละ                              20,000 บาท

13.     กระเบื้องปูพื้น                                        12 ช่องๆ ละ                            25,000 บาท

14.     ทรายล้าง                                                 เมตรละ                                   250 บาท

15.     ***แกรนิต                                              ถุงละ                                       350 บาท

16.     ปูนซีเมนต์                                              ถุงละ                                       120 บาท

17.     อิฐมอญก่อ                                              ร้อยละ 50 บาท (หนึ่งพันก้อนต่อ 500 บาท)

18.     ฉัตรหลังคาวิหาร พร้อมตัวหงส์                                                              35,000 บาท

19.     แหนบหลังพร้อมประดับลวดลายข้างหลัง                                             100,000 บาท

20.     บานประตูใหญ่ จำนวน 2 บาน (พร้อมแกะสลัก)                                   250,000 บาท

21.     บานประตูเล็ก จำนวน 8 บาน (พร้อมแกะสลัก)                                     150,000 บาท

22.     บันไดนาคด้านข้างวิหาร                                                                         100,000 บาท

23.     พระประธานพร้อมปิดทอง                                                                     700,000 บาท

24.     บันไดนาคด้านหลังวิหาร                                                                        100,000 บาท

25.     บานหน้าต่าง  จำนวน 24 บาน (พร้อมแกะสลัก)                                    120,000 บาท

26.     คันทวย(นาคตัน)                                     จำนวน 16 ตัวๆ ละ                 2,500 บาท

27.     ลูกกรงเซรามิกขนาด 60 ซม.  ตัวละ                                                       90 บาท

28.     ภาพผนังด้านหลังพระประธาน ช่องใหญ่ ภาพละ                                 25,000 บาท

29.     ภาพผนังด้านหลัง                   ช่องเล็กหลัง 2 ภาพๆ ละ                        5,000 บาท

30.     ภาพผนังด้านหลัง                   ด้านข้าง ภาพละ                                      5,000 บาท

31.     ทรายหยาบ                                              คิวละ                                       150 บาท

32.     ***                                                         คิวละ                                       500 บาท

 

 

 

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมผู้ตั้งกระทู้ กฤษฏิ์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-06 14:51:22 IP : 118.172.67.231


Copyright © 2010 All Rights Reserved.