ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รู้จักกับชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย article

 

 

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗  จนถึง ปัจจุบันนี้  โดยกิจกรรมการเผยแพร่ของชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น     รูปแบบ คือ การจัดนิทรรศการพระบรมธาตุ กิจกรรม และงานบุญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางด้านเว็บไซต์ 

                คณะกรรมการชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ ศ.ดร.นพ. เทพพนม    เมืองแมน  เป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา  รวมถึงขอขอบคุณที่ปรึกษาทุก ๆ ท่านและท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

                ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยจะได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากทุกท่านในการดำเนินงาน หรือการร่วมบุญกับทางชมรมเป็นอย่างดีตลอดไป

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

 

๑.   เพื่อจรรโลง และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม

๒. เพื่อเผยแผ่ประวัติความเป็นมา ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน

๓.  เก็บรวบรวม และรักษาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล และสมัยปัจจุบัน ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาสืบไป

๔.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใส  ศรัทธา และตระหนักในความสำคัญของพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป

๕.  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ไปบรรจุยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชน ได้มีไว้สักการบูชาเป็นพุทธานุสติ ธรรมนุสติ สังฆานุสติ

๖.   เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหารายได้ในงานการกุศลต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนารวมทั้งสถาบันอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้งชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
 

 

รายนามคณะกรรมการ ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

 

ศ.ดร.นพ.เทพพนม

เมืองแมน

ประธานกิตติมศักดิ์

ดร. พิพัฒน์

ปรีดาวิภาต

ประธานที่ปรึกษา

พระครูสมุห์ดำรัส

เขมธัมโม       (เจ้าอาวาส วัดอ่างเสือดำ)

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

พระอุดมศักดิ์

ฐานวีโร         (วัดนิมมานรดี)

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

พระเพทาย

นันทวโร        (วัดบวรนิเวศวิหาร)

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

ดร. คะนอง

เนินอุไร

ที่ปรึกษา

พลเอก ชวาล

กาญจนกูล

ที่ปรึกษา

ดร. อนันต์

บูรณวนิช

ที่ปรึกษา

พลตำรวจเอก สุนทร

ซ้ายขวัญ

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ทบ

เสนีย์

ที่ปรึกษา

คุณ ปวเรศร์

ปรีดาวิภาต

ที่ปรึกษา

 

คุณ ปราโมช

ประสพสุขโชคมณี

ประธานชมรม ฯ

คุณ ศุภชัย

เตชะวงศ์ไพโรจน์

รองประธานชมรมฯ

คุณ บุญธรรม

นิมะอุษา

กรรมการ

คุณ เสาวลักษณ์

นิมะอุษา

กรรมการ

ดร. อดิศร

ดร. นพพร

ณ  อุบล

ศรีวรวิไล

กรรมการ

กรรมการ

คุณ อรรถพร

ตุ้มปรึกษา

กรรมการ

คุณ อโนทัย

ปานทอง

กรรมการ

คุณ วชิรพงศ์

สุรัชตวงศ์

กรรมการ

คุณ ฐานุพงศ์

เตรียมสัญชัย

กรรมการ

คุณ วรรณพ

การะเกตุ

กรรมการ

คุณ วิวัฒน์

เสาวภาคพฤกษ์

กรรมการ

คุณ ประเสริฐ

สิทธิศร

กรรมการ

คุณ จักรพงษ์

ศรีสงกา

กรรมการ

คุณ ทศพล

สิริวัฒนไพโรจน์

กรรมการ

คุณ กฤษฏ์

ดีทองหลาง

กรรมการ

คุณ มณียา

ณ  อุบล

รองประธานฯและ เหรัญญิก

คุณ ภาคภูมิ

ปัญญารักษา

กรรมการ และเลขานุการ

 

  

แนวคิดชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย

               

                พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุนั้นเป็นสิ่งสำคัญในศาสนาพุทธ เป็นหลักฐานยืนยันผลจากการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนกระทั่งละจากกิเลสทั้งปวงได้บรรลุธรรม เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

                ผู้ที่ได้สักการบูชา พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ถือได้ว่าได้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งกับตนเอง มีผลให้ได้รับความสุข ความเจริญ ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผล นิพพาน ในกาลต่อไป

                ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย  จึงได้รวบรวมพระอรหันตธาตุ และความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุจากตำราครั้งโบราณกาล จวบจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเผยแผ่ออกไปยังพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจทั้งหลาย  โดย

๑.     ได้จัดตั้งห้องพระบรมธาตุ ของชมรม ฯ เพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสชม และสักการะได้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นกำลังใจและก่อให้เกิดศรัทธากับพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ศึกษาและปฏิบัติธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป

๒.  ชมรม ฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ รักษ์พระธาตุ ที่ http://www.rakpratat.com เพื่อเผยแผ่ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างง่ายดาย  สะดวก  ประหยัดในบ้าน และที่พักอาศัยของตนเอง

๓.  ชมรม ฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ และงานแสดงนิทรรศการ เพื่อเผยแผ่ความรู้ และประสบการณ์เรื่องพระบรมธาตุตามพุทธสถาน และสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น ณ ท้องสนามหลวง  วัดวาอาราม  เป็นต้น

๔.  ชมรม ฯ จะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบรมธาตุ ที่จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีอาคารปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว  ๒ หลัง

 

                     พิพิธภัณฑ์ที่จะจัดสร้างนี้ เป็นที่เก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล จวบจนปัจจุบัน  นอกจากนี้แล้วในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีข้อมูล หลักฐานที่มาของพระบรม-สารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า  เมื่อผู้ศึกษาได้ทราบที่มาที่ไป แล้วจะเกิดศรัทธาใคร่จะปฏิบัติธรรม ก็มีอาคารปฏิบัติธรรมรองรับถึง ๒ อาคาร

 

 

การสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นคงจะไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ชมรม ฯ หวังว่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างถาวรวัตถุแห่งนี้   ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้ว     ชมรม ฯ พร้อมทั้งผู้มีส่วนร่วมสร้างทุกท่าน จะร่วมกันทูลเกล้า ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ต่อไป

 

 
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุ

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไต้หวัน
ประวัติความเป็นมาของชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย articlebulletHome
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
อ่านหนังสือพิมพ์
dot
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletผู้จัดการ
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletไทยนิวส์
bulletThe Nation
bulletBangkokpost
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletซาฟารีปาร์คกาญจนบุรี
bulletกนกพันธุ์
bulletพลังจิต
bulletพุทธะดอทคอม
bulletเจดีย์ไทย
bulletfacebook.com
bulletsanook.com
bullethunsa.com
bulletgoogle.com
bulletyahoo.com
bullethotmail.com
bulletมูลนิธิพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก
bulletคนเมืองบัว
bulletพระรัตนตรัย
bulletพระนิพพานดอทคอม
bulletพระบรมธาตุและพระธาตุ
bulletบ้านเรือนไทย
bulletกายทิพย์โลกวิญญาณ
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletพุทธธรรมดอทคอม
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletชมรมพระพุทธศาสนาบ.เอไอเอ
bulletลานธรรมเสวนา
bulletรวมเสียงธรรม โดยคุณ โจโฉ
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletสถาบันแสงทิพย์อริยธรรม
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletbuddhapoem.com
bulletSunnataram Forest Monastery
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletบัวผลิหน่อ
bulletวัดพระธาตุพนม
bulletวัดแสงแก้วโพธิญาณ
bulletวัดเขาแร่
bulletหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.