ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปาฏิหาริย์ในพระ พุทธศาสนา สิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ และสิ่งที่พระองค์ทรงระบุว่ามีอยู่

ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา สิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ และสิ่งที่พระองค์ทรงระบุว่ามีอยู่ ครูบาเจ้าชัยยะวงศา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน

ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ และสิ่งพระทรงระบุว่ามีอยู่แต่ได้ห้ามให้พระภิกษุในศาสนาของพระองค์ทรงแสดง

ปาฏิหาริย์นี้ ทรงแสดงไว้ว่ามี ๓ ประการ คือ

๑. อิทธิปาฏิหาริย์ ฤทธิ์อัศจรรย์

๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ ดักใจถูกต้องอย่างน่าอัศจรรย์

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คําสั่งสอนที่น่าอัศจรรย์ โดยมีเหตุผลพร้อมมูล และปฏิบัติได้ผลจริงๆ ด้วย.

ในปาฏิหาริย์ทั้ง ๓ ประการนี้ ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ว่าเป็นเยี่ยม เพราะยั่งยืนดํารงอยู่หลายชั่วอายุคน และสําเร็จประโยชน์แม้แก่คนรุ่นหลังๆ ส่วนปาฏิหาริย์อีก ๒ ประการนั้น เป็นประโยชน์เฉพาะแก่ผู้ได้ประสบพบเห็นเท่านั้น และเป็นสิ่งที่สาธารณะ แม้ชาวโลกบางพวกเขาก็ทําได้ เช่น ชาวคันธาระ และชาวมณีปุระ เป็นต้น ที่เรียกกันในครั้งนั้นว่า คันธารวิชา มณีวิชา พระบรมศาสดาจึงไม่ทรงแสดงบ่อยนัก เว้นแต่จําเป็น และเห็นว่าจะสําเร็จประโยชน์จึงทรงทํา อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ นัยว่าทรงห้ามพระสาวกมิให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เช่นเดียวกัน แต่ก็ปรากฏว่ามีพระสาวกแสดงปาฏิหาริย์กันเรื่อยๆ มา ตั้งแต่สมัยพระบรมศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ จนถึงสมัยหลังพุทธปรินิพพานมานาน ที่ตรัสสั่งให้แสดงก็มี เช่น ทรงแนะอุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระมหาโมคคัลลานะ ให้ทรมานนันโทปนันทนาคราช และตรัสสั่งพระมหาโกฏฐิตะไปทรมานพญานาค ที่ท่าปยาคะ เป็นต้น เมื่อคราวจะทํายมกปาฏิหาริย์ก็มีพระสาวกสาวิกาหลายองคขอแสดงฤทธิ์แทน แต่ไม่ทรงอนุญาต โดยทรงอ้างว่า เป็น พุทธวิสัย และ พุทธประเพณี. อํานาจอันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ดังที่เล่ามานี้ เป็นสิ่งเกินวิสัยสามัญมนุษย์จะทําได้ เป็นเหมือนเทพบันดาลฉะนั้น

ทิพยภาวะนั้น จะปรากฏขึ้นแก่บุคคลในเมื่อเจริญสมาธิจนได้ฌาน ๔ แล้ว และฌาน ๔ นั้นเองเป็นทิพยวิสัยฌานทั้ง ๔ เป็นที่ตั้งแห่งทิพยอํานาจทั้งปวง คือ ทิพยอํานาจทั้งปวงจะเกิดขึ้นแก่บุคคล ย่อมต้องอาศัยฌาน ๔ เป็นบาทฐาน เพราะฌาน ๔ เป็นทิพยวิสัย ที่บริบูรณ์ด้วยภาวะทิพย์ ซึ่งจะเป็นกําลังหนุนให้เกิดทิพยอํานาจได้ง่าย. ทิพยอํานาจนี้ เมื่อว่าโดยลักษณะอย่างต่ำ ย่อมหมายถึงโลกียอภิญญา ๕ ประการ แต่เมื่อว่าโดยลักษณะอย่างสูง ย่อมหมายถึง

โลกุตตรอภิญญา ๖ ประการ หรือวิชชา ๘ ประการ คือ

๑. อิทธิวิธิญาณ ฉลาดในวิธีทําฤทธิ์

๒. มโนมยิทธิ ฤทธิ์สําเร็จด้วยใจ

๓. ทิพพโสตญาณ ฉลาดในโสตธาตุทิพย์

๔. เจโตปริยญาณ ฉลาดในการรู้ใจผู้อื่น

๕. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ฉลาดในการระลึกชาติก่อนได้

๖. ทิพพจักขุญาณ ฉลาดในทางตาทิพย์

๗. จุตูปปาตญาณ ฉลาดรู้จุติและอุปบัติ ตลอดถึงการได้ดีตกยากของสัตว์ตามกําลังกรรม

๘. อาสวักขยญาณ ฉลาดในการทําอาสวะให้สิ้นไป.

ข้อ ๑-๓-๔-๕-๖ และ ๘ เป็นอภิญญา ถ้าขาดข้อ ๘ ไปก็เป็นเพียงโลกิยอภิญญา ถ้ามีข้อ ๘ ก็เป็นโลกุตตรอภิญญา อภิญญา ๖ หรือวิชชา ๘

ขอกล่าวอ้าง ตัวอย่างแห่งทิพย์อำนาจ แห่ง ครูบาเจ้าชัยวงศา แห่งวัดพระพุทธบาทห้วยตุ้ม จ.ลำพูน โดยภาพนี้เป็นภาพถ่ายเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัย กล้องถ่ายรูปแบบฟีล์มม้วน ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ ว่าด้วยเรื่อง "มโนมัยกาย" หรือการถอดจิตแต่ด้วยกำลังจิตของครูบาเจ้านั้นมีกำลังมาก จึงสามารถทำให้เกิดเป็นกายหยาบอีกกาย เพื่อให้เห็นธรรมได้ชัดว่า แท้จริงกายนี้เป็นเพียงแค่บ้านเช่า กายที่แท้จริงยังมีอยู่และ "เราไม่มีในกายนี้ ในกายนี้ไม่มีเรา"

 

 

แต่อภิญญาสมาบัติ และการแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆยังไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์และหนทางแห่งการหลุดพ้น เป็นเพียงแค่เครื่องรู้ หรือเครื่องมือเพื่อให้เราได้พิสูจน์ข้ออรรถข้อธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น อุปมาเหมือน บัว 4 เหล่า และนักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ จริตสุขวิปัสสโก หากแต่ยังมีจริต และวาสนาที่ตนได้สร้างสมมาแล้ว ในหมวด วิชชาสาม อภิญญา 6 และ ปฎิสัมภิทา 4 ซึ่งการให้ได้อรรถได้ธรรมนั้น จำเป็นจะต้องรู้จริตของตัวเพื่อ สร้างสมความดีในเขตเหล่านั้นจนกว่าจะถึงมรรค ถึงผลต่อไป

ครูบาเจ้าชัยยะวงศา ท่านเป็นพระสหธรรมมิกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมญาณ วัดท่าซุง

 

ภาพต่อไปนี้คือภาพ พุทธบารมี แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธสิกขีทศพลที่ 1 หรือสมเด็จองค์ปฐม ได้ฉายพระฉัพพรรณรังสีคลุม พระอุโบสถวัดท่าซุงในพิธีหล่อ สมเด็จองค์ปฐมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา เป็นองค์ประธานจับสายสิญจน์ ในการหล่อพระพุทธรูป โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำการเททองลงในเบ้าที่ช่างเตรียมไว้

 

 

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก เว็ปวัดท่าซุง เว็ป เศรษฐีธรรม และ บทความจากหนังสือ โดย พระอริยคุณาธาร

 

โปรดติดตามอ่าน หลักการฝึกและปฎิบัติเพื่อให้เข้าถึงทิพย์อำนาจ และหลักสูตรในพระพุทธศาสนาในตอนต่อไป

กดดูประวัติโดยย่อของครูบาเจ้าชัยยะวงศา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน 

เรียบเรียงโดยทีมงานชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย 
ห้องพระธรรม
bulletHome
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
Pratat Gallery
dot
bulletอัลบั้ม กิจกรรมชมรมล่าสุด
bulletกิจกรรมชมรมฯ
dot
สมัครสมาชิกชมรมรักษ์พระบรมธาตุฯฟรี/apply for membership
dot
bulletกรอกรายละเอียดสมัครสมาชิก/applying click here
dot
ติดต่อสอบถาม/contact us
dot
bulletติดต่อสอบถามคลิ๊กที่นี่/Click here
dot
ห้องพระรัตนตรัย
dot
bulletห้องพระพุทธ(ตำนานและพุทธประวัติ)
bulletห้องพระธรรม
bulletห้องพระอริยสงฆ์
bulletพระธาตุเสด็จ
dot
เว็บพันธมิตร
dot
bulletพลังจิต
bulletอุณมิลิต
dot
เว็บธรรมะ
dot
bulletหลวงปู่มั่น
bulletหลวงตามหาบัว
bulletกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรัญ
bulletหลวงพ่อครูบาเจ้าเพชรวชิรมโน
bulletเว็บเพื่อพระพุทธศาสนา
bulletโลกทิพย์
bulletตามรอยพระพุทธบาท
bulletศาลาปฎิบัติกรรมฐาน
bulletลานธรรมเสวนา
bulletพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
bulletไทยแวร์ธรรมะออนไลน์
bulletวัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
bulletวัดพระธาตุพนม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.