ReadyPlanet.com


ตำนาน พระพุทธบาท 4 รอย
avatar
กองทัพอภิญญา


ตำนาน พระพุทธบาท 4 รอย

 

คำบูชาพระพุทธบาทสี่รอย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)
สาธุ สาธุ โกสัมพิยัง อะวิทูเร เวภาระ ปัพพะเต
กกุสันโธ โกนาคะมะโน กัสสะโป โคตะโม
ปาทะ เจติยัง ชินะธาตุ จะฐะ เปตวา อะหัง วันทามิ ทูระโตคำแปลสาธุ สาธุ ข้าพเจ้าขอวันทา นมัสการเจดีย์ คือรอยพระพุทธบาท และพระชินธาตุเจ้าทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า พระกกุสันโธ โกนาคะมะโน กัสสะโป และพระสิทธัตถะ โคตะโม ที่ประดิษฐานตั้งไว้ ณ. ภูเขาเวภารบรรพตนี้ ตลอดกาลนานเทอญ


วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ตำนานพระพุทธบาท 4 รอย

เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาปัจจุบันนี้ได้เสด็จจารึกประกาศธรรม และโปรดเวไนยสัตว์มายังปัจจัยตะประเทศ (ประเทศไทยในปัจจุบัน)จนกระทั่งมาถึงเทือกเขาทางตอนเหนือของประเทศ ชื่อเขา เวภารบรรพต

ซึ่งขณะนั้นได้เสด็จพร้อมกับพุทธสาวก 500 องค์ และได้แวะฉันจังหันอยู่บนเขา เวภารบรรพตแห่งนี้ เมื่อพระพุทธองค์ฉันจังหันเสร็จ ขณะประทับอยู่ที่นั้น ก็ได้ทราบด้วยญาณสมาบัติว่าบนเทือกเขาแห่งนี้ ได้มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่บนก้อน***ก้อนใหญ่คือ พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ภัทรกัลป์นี้ แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล็งดูรอยพระพุทธบาทแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ , พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ , พระพุทธเจ้ากัสสปะ

อันมีในที่นี้พุทธสาวกทั้งหลาย มีพระสารีบุตรเป็นประธานเมื่อเห็นเช่นนี้จึงทูลถามว่า พระพุทธองค์ทรงเล็งดูด้วยเหตุใด

พระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่า ดูก่อนท่านทั้งหลายสถานที่แห่งนี้แม้นว่าพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ที่ล่วงมาแล้วในอดีตกาล ก็มาประทับรอยพระบาทไว้ ณ ที่นี่ทุกๆ พระองค์ และ แม้นว่าพระศรีอริยเมตไตร ก็จักเสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้ ณ ที่นี่ และจักประทับรอยพระบาท 4 รอยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว ( คือประทับลบรอยทั้ง 4 ให้เหลือรอยเดียว )

เมื่อพุทธองค์ตรัสแก่สาวกทั้งหลายเสร็จแล้ว พระองค์ก็เสด็จไปประทับรอยพระบาทซ้อนรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ จึงมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ จึงเกิดเป็นพระพุทธบาท 4 รอย

เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประทับรอยพระบาทซ้อนรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์นั้นแล้วก็ทรงอธิษฐานว่า

ในเมื่อ (เรา) ตถาคตนิพพานไปแล้ว เทวดาทั้งหลายก็จักนำเอาพระธาตุของตถาคต มาบรรจุไว้ที่รอยพระพุทธบาทที่นี่ ในเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้ว 2000 ปี พระพุทธบาท 4 รอยนี้ก็จักปรากฏแก่ปวงชนและเทวดาทั้งหลาย ก็จักได้มาไหว้และบูชา

เมื่อทรงอธิษฐานและทำนายไว้ดังนี้แล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเชตุวันอารามอันมีในเมืองสาวัตถีนั้นแล เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเทวดาทั้งหลายก็นำเอาพระธาตุของพระพุทธองค์มาบรรจุไว้ที่พระพุทธบาท 4 รอยเมื่อพระพุทธองค์นิพพานล่วงมาแล้วประมาณ 2000 วัสสา

เทวดาทั้งหลายต้องการอยากให้พระพุทธบาท 4 รอย ปรากฏแก่คนทั้งหลายตามที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานไว้ ก็จึงเนรมิตเป็นรุ้งตัวใหญ่ (เหยี่ยว) ก็บินลงจากภูเขาเวภารบรรพต อันเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธบาทสี่รอยในปัจจุบันนี้เพื่อบินลงไปเอาลูกไก่ของชาวบ้าน ( คนป่า ) ที่อยู่ตีนเขาเวภารบรรพต แล้วก็บินกลับขึ้นไปสู่ยอดเขา มันก็โกรธมากจึงตามขึ้นไปคิดว่าจะยิงเสียให้ตาย มันก็คิดตามไปค้นหาดู แต่ก็ไม่เห็นรุ้งตัวนั้น แต่เห็นรอยพระพุทธบาท 4 รอยอันอยู่พื้นต้นไม้และเถาวัลย์

พรานป่าผู้นั้นก็ทำการสักการะบูชาเสร็จแล้วก็ลงจากภูเขา พอมาถึงหมู่บ้านก้เล่าบอกแก่ชาวบ้านทั้งหลายฟัง ข้อความอันนั้นก็ปรากฏสืบๆ กันไปแรกแต่นั้น คนทั้งหลายที่ทราบก็พากันไปสักการะบูชามาก แต่นั้นมาจึงได้ชื่อว่าพระบาทรังรุ้ง (รังเหยี่ยว)

ในสมัยนั้นมีพระยาคนหนึ่งชื่อว่า พระยาเม็งราย เสวยราชสมบัติในเมืองเชียงใหม่ ได้ทราบข่าวจึงมีพระราชศรัทธาอยากเสด็จขึ้นไปกราบบูชาพระพุทธบาท 4 รอย ก็นำเอาราชเทวีและเสนาพร้อมกับบริวารทั้งหลาย เมื่อพระยาเม็งรายกราบนมัสการเสร็จแล้ว ก็นำเอาบริวารของตนกลับสู่งเมืองเชียงใหม่ ก็ตั้งอยู่เสวยราชสมบัติตราบเมี้ยนอายุขัย แล้วลูกหลายที่สืบราชสมบัติก็เจริญรอยตามและได้ขึ้นมากราบพระพุทธบาท 4 รอย ทุกๆ พระองค์

หลังจากนั้นมาพระบาทรังรุ้งหรือรังเหยี่ยวนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พระพุทธบาทสี่รอย เพราะมีรอยพระพุทธบาทประทับซ้อนกันถึง4 รอย มาในสมัยยุคหลังคนทั้งหลายจึงเรียกขานกันว่าพระพุทธบาทสี่รอย คือมี

รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ ที่ล่วงมาแล้วในภัทรกัลป์นี้ คือ

1 รอยพระบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ รอยแรก เป็นรอยใหญ่ยาว 12 ศอก

2 รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ เป็นรอยที่ 2 ยาว 9 ศอก

3 รอยพระบาทของพระพุทธเจ้ากัสสปะ เป็นรอยที่ 3 ยาว 9 ศอก

4 รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโคตะมะ (ศาสนาปัจจุบันนี้) เป็นรอยที่ 4 รอยเล็กสุดยาว 4 ศอก

เมื่อมาถึงสมัยพระยาธรรมช้างเผือก ผู้ครองนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริวาร 500 คน ก็ขึ้นไปกราบสักการะบูชาพระพุทธบาท 4 รอย และได้สร้างพระวิหารครอบพระพุทธบาทสี่รอยไว้ชั่วคราวโดยแต่เดิมถ้าใครจะดูรอยพระพุทธบาทบนยอด***ก้อนใหญ่ ต้องใช้บันไดพาดขึ้นไป หรือปืนขึ้นไปดูซึ่งก็คงจะขึ้นได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น

ดังนั้นพระยาธรรมช้างเผือกจึงตรัสสร้างแท่นยืนคล้ายๆนั่งร้านรอบๆ ก้อน***ที่มีพระพุทธบาท สี่ รอย เพื่อที่ผู้หญิงจะได้เห็นรอยพระพุทธบาทด้วย และได้สร้างหลังคาชั่วคราวมุงไว้ ต่อมาในสมัยพระชายาเจ้าดารารัศมีก็ได้ขึ้นไปกราบนมันสการพระพุทธบาท 4 รอย และได้มีพระราชศรัทธาก่อสร้างวิหาร เป็นการกราบบูชารอยพระพุทธบาทไว้ 1 หลัง หลักเล็ก ปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วทั้งหลัง จะเหลือไว้แค่ผนังวิหาร พื้นวิหารและแท่นพระซื่งยังเป็นของเดิมอยู่

พอมาสมัยเมื่อปี พ.. 2472 ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทยก็ได้ขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย และได้รื้อพระวิหารที่เจ้าพระยาธรรมช้างเผือกสร้างไว้ชั่วคราว และได้สร้างพระวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว้ใหม่และได้ลาบปูนครอบรอยพระพุทธบาทไว้ เพื่อรักษาให้อยู่ค้ำชูพุทธศาสนาไปตลอดกาลนานผู้ตั้งกระทู้ กองทัพอภิญญา โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-28 15:24:17 IP : 58.9.5.60


ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (2960032)
avatar
pom pom

ขออนุโมทนานะค่ะ ที่ให้ความรู้เป็นทาน เพราะอยากทราบมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องรอยพระพุทธบาทนี้ อยากหาโอกาสไปกราบนมัสการบ้างจังเลย ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pom pom (silom_286-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-12 15:27:40 IP : 58.8.29.148


ความคิดเห็นที่ 2 (3014133)
avatar
จอยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ดีมากเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น จอยยยยยยยยยยยยยยยยยย (Sarochsr_Joy-at-sanook-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-05 11:33:11 IP : 58.147.40.134


ความคิดเห็นที่ 3 (3116212)
avatar
กรณ์กมล

          อนุโมทนา.....สถานที่นี้ สำหรับคนที่ ไม่เคยสัมผัส...ดีค่ะ อิ่มบุญ อิ่มใจ, แต่สำหรับคนที่ อยู่ อาศัยรอบๆ น่ากลัวค่ะ.....มีอะไรมากมายที่น่าวุ่นวายสับสน .....อยากให้ไปแล้วก็ช่วยกันสวนมนต์ แผ่เมตตาให้กับคนที่อยู่มากกว่า....จะได้ไม่หิวโหย.......ไม่รู้ว่าอยู่ที่นั่นเพื่อบำรุง หรือทำลายค่ะ

           ตอยไปใจศรัทธา แต่พอเวลาผ่านไป ๒ เดือน....บุญช่วยเราได้ แต่ ช่วยให้คนหิวโหย ที่นั่นมองเราเป็นผู้ให้ไม่ได้ เห็นเป็นแต่ผู้ที่รอรับ หรือหัวขโมย...เหมือนพวกเขา.....แต่สถานที่ดีค่ะ ส่วนสิ่งมหัศจรรย์เหนื่ออำนาจของมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มี ฤทธิ์หยั่งรู้อะไรนักดิฉันได้สัมผัสมากับตัวเอง....บุญที่ได้สะสม....ด้วยใจบริสุทธิ์ ถึงจะมีทุกข์มากมายโถมกระหน่ำมาในเวลานั่น แต่คนดีๆ ที่นั่นก็มีอยู่ เพียงแต่ไม่มีอำนาจอะไร เป็นแค่ชาวบ้านตาดำๆ ที่หวังคอยเพียงแค่ดีใจที่มีคนมาทำบุญ และเสียใจที่เห็นคนบ้านเดียวกันกระทำอะไรที่ไม่ถูก ผิดศีลธรรม

           แต่ถึงอย่างไรก็ตาม....สัมผัสแรกที่ได้ไปกราบและ สัมผัสสุดท้ายที่จากมา ดิฉันอาไรอาวรณ์ สถานที่ในระดับหนึ่ง ทำใจได้เมื่อไหร่กับ สายตาคน...ที่นั่นคงได้กลับไปกราบนมัสการ รอบพระบาทอีกครั้ง....ยังฝั่งใจกับ สิ่งดีๆ ที่นั่นพอสมควรทีเดียว 

ผู้แสดงความคิดเห็น กรณ์กมล วันที่ตอบ 2009-10-21 20:34:56 IP : 58.8.118.111


ความคิดเห็นที่ 4 (3159311)
avatar
ณปภัช

ไปมา3ครั้งแล้วค่ะประทับใจทุกครั้งอากาศดีและที่สำคัญไปครั้งหลังสุดเมื่อวันที่23มกรา53 ได้ไปเจอท่านเจ้าอาวาสเข้าไปกราบท่านแล้วขอพรท่าน เคยได้ยินมาว่าเราชาวพุทธครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมีโอกาสขึ้นไปนมัสการพระธาตุ4รอยสักครั้ง ใครยังไม่ได้ไปอยากจะแนะนำให้ขึ้นไปสักครั้งนะคะ ทางรถขึ้นก้อต้องระวังนิดหน่อยค่ะมีบางช่วงที่ขึ้นเขาแล้วทางชันโค้งหักศอก แต่พอถึงวัดแล้วมีความรู้สึกว่าสวยงามมาก น่ามหัศจรรย์ สวยจริงๆค่ะ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ณปภัช วันที่ตอบ 2010-01-30 17:25:36 IP : 58.9.125.148ก่อนหน้า1ถัดไป


Copyright © 2010 All Rights Reserved.